User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 25:1-13

Het Woord van God

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: 'Het is met het rijk der hemelen als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: 'Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!' Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: 'Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.' Maar de verstandigen antwoordden: 'Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.' Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: 'Heer, heer, doe open!' Maar hij antwoordde: 'Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.' Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.' '

Matteüs 25:1-13
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het lijkt vreemd dat de boodschap van deze gelijkenis zou kunnen luiden dat alleen zij die voorbereid en wijs zijn, en wellicht geen naastenliefde kennen, zullen binnengaan. Wat gebeurt er dan met degenen van wie het leven in wanorde verkeert of die niet genoeg geld hebben om voorbereid te zijn?
  • Geloof is iets sterkers, iets diepers, maar het moet wel gekoesterd en gevoed worden. Er is geen geld nodig om het te verstevigen, alleen tijd en aandacht. In zekere zin waren de bruidsmeisjes allemaal ´in slaap gedommeld´. Maar sommigen hadden de middelen om het licht dat ze droegen weer aan te wakkeren. Ons geloof kan inderdaad zwak worden, vooral als we het verwaarlozen. We kunnen ons afsluiten van God en onszelf uitsluiten van het eeuwige banket dat voor ons bereid is.
  • Op welke manier spreken de beelden van de lampen tot je? Denk je dat je voldoende olie in je hebt om het licht van je geloof te laten schijnen? Wat helpt je om de gave van je geloof te doen ontvlammen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Het is met het rijk der hemelen als” … Een vreemde gedachte van uitsluiting lijkt te worden gecommuniceerd in die zin dat enkel zij die voorbereid zijn binnen kunnen komen, de anderen zullen hun erkenning en een plaats worden ontzegd. Het is inderdaad belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen wat betreft hoe we nu leven. Het is evengoed van belang dat we niet vanzelfsprekend aanspraak maken op de vrijgevigheid en het geduld van anderen. Als we er niet in slagen aandacht te hebben voor de vereiste ingesteldheid op elk ogenblik, kan dit voor gevolg hebben dat we op termijn kansen en opportuniteiten missen, zowel voor onszelf als voor anderen. Afhankelijk zijn van anderen en onze verantwoordelijkheid ontlopen kan ook onze relatie met God schaden. Op het einde van ons leven zou God ons dan misschien niet ‘kennen’.
  • Wat trachtte Jezus naar jouw gevoel mee te delen over het koninkrijk Gods? Het moet wel zo belangrijk geweest zijn dat er zelfs geen ruimte meer was om iets te zeggen over het belang te delen en medelijden te voelen met de ‘dwaze meisjes’. Is er een aspect van Gods vrijgevigheid waar jij aanspraak op maakt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De dwaze meisjes dachten dat zij precies wisten wanneer de bruidegom zou komen, dus namen zij de hoeveelheid olie die zij nodig zouden hebben en niet meer. Maar zij vergisten zich, want de bruidegom kwam later dan zij hadden verwacht. Ik leid mijn geestelijk leven maar al te vaak op deze manier, in de veronderstelling dat ik precies weet hoe God met mij zal omgaan. Als dan de olie op is, weet ik niet wat ik moet doen. Heer, geef mij iets van uw wijsheid, het vermogen om wakker te blijven en gevoeliger te worden voor uw aanwezigheid in mijn leven.
  • Wij zijn misschien geschokt dat de deur gesloten bleef, en dat de dwaze bruidsmeisjes te horen kregen: ‘Ik ken u niet.’ Jezus is de rechtvaardige rechter die opkomt voor de zwakken, maar ook van ons verwacht dat we waakzaam blijven en ons best doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bereidheid, waakzaamheid, een gevoel van verwachting en hoop is wat Jezus probeert over te brengen aan de hand van enkele van zijn gelijkenissen.
  • De dwaasheid van de vijf was niet alleen vanwege het feit dat ze vergaten om extra olie mee te nemen, maar ook omdat ze ervan uitgingen dat de bruidegom precies op tijd zou komen.
  • Ik vraag me af: Wie ben ik in de gelijkenis? Ben ik bereid om op God te wachten, zelfs als ik niet weet hoelang het zal duren? Kan ik mijzelf loyaal toevertrouwen aan het onbekende, met de zekerheid van Gods goedheid? Praat met Jezus over deze dingen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit evangelie helpt ons om te concentreren op het hier en nu. Het helpt ons om volledig te leren leven in het heden, om daar God te zoeken en te vinden. Als we daarin slagen, lukt de rest vanzelf. Of de bruidegom vroeg of laat aankomt, zal er niet toe doen, want Hij maakt voortdurend deel uit van mijn dagelijks leven.
  • Laten we, doorheen dagelijks gebed en meditatie, proberen om ons engagement voor God te vernieuwen en onze relatie met God op te bouwen en te verbeteren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag gedenken we de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, beter bekend als Edith Stein. Ze was een vroegrijp meisje uit een Joodse familie in Duitsland. Altijd op zoek naar de waarheid ging haar intellectuele passie dan ook uit naar de filosofie. Na een lange periode waarin ze God afwees, kwam ze toevallig met de geschriften van Teresa van Avila in aanraking die haar ertoe brachten katholiek te worden en vervolgens slotzuster bij de Karmelietessen. Haar leven eindigde abrupt in de gaskamers van Auschwitz op 9 augustus 1942. In 1998 werd ze heilig verklaard door paus Johannes Paulus II.
  • Ik ben met ontzag vervuld over hoe God in mensen werkt en hun harten openstelt voor zijn aanwezigheid en zijn wijsheid. Edith Stein was een ‘verstandige maagd’ die de bruidegom verwelkomde, ook al kwam hij 's avonds laat aan. Ik kijk hoe God aanwezig is geweest in mijn eigen leven en mij meer en meer naar zijn eigen beeld heeft gevormd. Ik spreek mijn dankbaarheid uit en vraag om wijsheid en innerlijke vrijheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus geeft ons hier een inkijkje in de toenmalige gebruiken rondom het Joodse huwelijk. De bruidegom brengt de bruid uit het huis van haar vader naar het zijne, maar alleen als alle onderhandelingen zijn afgerond. Vandaar het wachten in dit verhaal. Een bediende meldde aan het huishouden van de bruidegom wanneer het stel in aantocht was. De domme bruidsmeisjes moesten er nog op uit om een nachtelijke olieverkoper te vinden en zij waren daardoor te laat om het stel te verwelkomen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze parabel kan zijn kracht verliezen als we onze aandacht vestigen op wat lijkt als egoïsme bij de bruidsmeisjes die zich klaargemaakt hadden. Ik heb de heilige Geest nodig, om zoals Jezus, zo te kunnen spreken. Zo helpt Hij mij te leren luisteren in eenvoud.
  • Van Jezus leren wij wanneer het het juiste ogenblik is en wanneer het te laat is. Ik vraag het inzicht te weten wat mij nu te doen staat; te herkennen wanneer de bruidegom komt en te weten hoe ik hem verwelkom.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De dwazen en de wijzen worden in de bijbel dikwijls als elkaars tegendeel opgevoerd. De dwazen menen precies te weten wanneer de bruidegom zal toekomen. Anders dan de wijzen, namen ze dus net genoeg olie mee om de geschatte wachttijd te overbruggen. Ze moesten vast stellen dat hun krap bemeten voorraad niet voldeed. Ze werden doorgestuurd niet omdat ze slecht waren, maar omdat ze slecht voorbereid bleken toen de bruidegom toekwam.
  • Wijs worden veronderstelt altijd groeien in nederigheid en flexibiliteit.
  • ‘Wees waakzaam’. Deze altijd weerkerende uitnodiging roept ons op de komst van de Heer niet te vrezen, maar alert te leven zodat we Hem kunnen verwelkomen als Hij zich aandient.
  • Ik bid om de genade van de aandacht, om een hart gericht op Jezus’ levende aanwezigheid in mijn alledaagse realiteit.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Je kan de teleurstelling voelen van de "dwaze" bruidsmeisjes die gevangen zitten in het nu, zonder te denken aan het grootse moment dat gaat komen.
  • Voel ook de daadwerkelijke afwijzing door de wijze bruidsmeisjes.
  • Wat betekent het dat het Koninkrijk der hemelen zal zijn zoals dit? Wil dit zeggen dat we oplettend en voorbereid moeten zijn? Voorbereid op wat? Op het moment dat onze krachten kunnen ingezet worden voor de juiste zaak, op het juiste moment?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Christenen wachten waakzaam, hoopvol en in verbondenheid. Al zit ik alleen aan mijn computer, toch ben ik mij ervan bewust dat op ditzelfde ogenblik duizenden van mijn broeders en zusters ook in Gewijde Ruimte zijn ingelogd.
  • Heel ons leven is gericht naar dit ene moment: de komst van de Bruidegom. Wanneer Hij komt, dan hoop ik dat ik Hem mag horen zeggen – zoals in het Hooglied – “Sta op, mijn lief, en kom, mijn mooiste!”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Altijd klaar staan gaat niet over activiteit, voorbereiding en meer doen. We maken onszelf klaar door te herkennen hoe God werkzaam is. Mijn gebedstijd helpt me om op te merken wat God aan het doen is zodat ik evenwichtig genoeg ben om op elk moment op Gods uitnodiging in te gaan. Ik bied God deze tijd van gebed nu aan. Ik verzet me tegen de drang om weg te snellen om iets anders te doen – zelfs iets waarvan ik meen dat het goed is – zodat ik iets beter kan doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De domme meisjes hadden wel wat olie bij zich – ze hadden zich wel een beetje voorbereid – maar niet genoeg! Dus, hun lampen gingen uit. De verstandige meisjes besloten dat zij hun olie niet met hen konden delen omdat er dan niet genoeg zou zijn voor henzelf. Als de Heer vandaag zou komen, zou Hij ons dan op de uitkijk vinden? Zou Hij ons kennen?
  • Vader, U wacht geduldig tot wij ons tot U keren en alles wat U ons geeft door de heilige Geest aannemen. Help ons onze lampen brandend te houden met de olie van ons gebed. Wanneer dit licht ons helpt, kunnen wij goed doen en uw liefde delen met anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Laten we voorbereid zijn op wat er ook gebeurt in het leven. Ben ik wijs? Houd ik mijn huisje gereed en verlicht voor de terugkeer van de Meester?
  • Heer, schenk ons de grote gave van wijsheid dat we uw komst goed kunnen voorbereiden. Onderricht ons om de kleine stappen te zetten die ons sterken in onze zwakheid. Geef ons het visioen dat ons in staat stelt onze blik gericht te houden op U, de schat van ons leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Huwelijken zijn bijzondere gebeurtenissen en Jezus gebruikt ze als beelden van het Koninkrijk der hemelen. De nadruk ligt hier op voorbereiding.Vieringen dienen voorbereid te worden, en hoe belangrijker ze zijn, des te meer voorbereid we moeten zijn. Heer, hoe helder is mijn lamp? Help me om uit te kijken naar de wijzen waarop U naar me toekomt.
  • De domme bruidsmeisjes gingen van de veronderstelling uit dat ze genoeg olie hadden. Maar we kunnen niets veronderstellen. Wanneer ik bid, ga ik er dan vanuit dat God redelijkerwijs niets nieuws van me zal vragen? Luister ik naar wat God me hier en nu vraagt? Gewijde Ruimte biedt me dagelijks vers brood aan voor mijn tocht. Bedorven brood is gewoon niet goed meer.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit verhaal wil ons op een dramatische wijze waarschuwen om steeds voorbereid te zijn op Gods komst. We moeten er voor zorgen dat onze ‘lampen’ – ons leven – levend worden gehouden met het licht van Gods Woord en wat Hij ons daarin vraagt.
  • Ooit was er veel te doen om de ‘Vier Laatste Zaken’ – Dood, Oordeel, Hemel en Hel – en we werden ertoe aangespoord ons erover te bezinnen. Misschien is dit niet eens zo’n slecht idee nu we dit evangelie gelezen hebben. Zou ik er nu klaar voor zijn om God , die zuiver Liefde is, te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht? Heer help me a.u.b. om te groeien in liefde!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heeft Jezus het moeilijk om mij wakker te maken wanneer Hij komt? Ik vraag om genade om waakzaam te blijven en ontvankelijk voor het voortdurend naderbij komen van God in mijn leven.
  • Wij zijn het licht van de wereld, zegt Jezus. Wanneer ik me vandaag onder de mensen begeef, stel ik me voor dat dit licht straalt van mij uit naar hen toe, en van hen naar mij. Verandert dat de atmosfeer waarin ik leef?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik groei in verbondenheid met God doorheen mijn gebed. God ziet mijn verlangen om deze periodes van gebed op te zoeken en herkent wat leeft in mijn hart. Tijdens deze stille momenten leer ik God kennen en leer ik mezelf kennen in relatie tot God. Help me, Heer, niet te wachten tot er een dag komt waarop alles rustiger of beter zal zijn. Maar nu uw uitnodiging te beantwoorden om liefde, hoop en leven te ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik bid voor al wie de hoop verloren heeft, voor wie het wachten te lang leek te duren.
  • Jezus stelt voor dat er een geschikte tijd is om voorbereidingen te treffen. Ik kijk naar de ‘olie en lampen’ in mijn eigen leven en vraag God om mijn voorraden aan te vullen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten