User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 20:1-16a

Het Woord van God

In die tijd vertelde Jezus de volgende gelijkenis: 'Met het rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor een tienling per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan tot wie hij zei: 'Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is.' En zij gingen. Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. Hij zei tot hen: 'Wat staat ge hier heel de dag werkeloos?' Ze antwoordden hem: 'Niemand heeft ons gehuurd.' Daarop zei hij tot hen: 'Gaat ook gij naar mijn wijngaard.'

Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: 'Roep de arbeiders en betaal hun uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten.' Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een tienling; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen tienling. Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: 'Dezen hier, die het laatst gekomen zijn hebben maar één uur gewerkt, en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen.' Maar hij antwoordde een van hen: 'Vriend, ik doe u toch geen onrecht? Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een tienling? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik wil aan degene die het laatst gekomen is evenveel geven als aan u. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies, of zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.'

Matteüs 20:1-16a
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God geeft zijn liefde, al zijn liefde, aan iedereen zonder uitzondering als ze zich openstellen voor deze liefde. Het maakt niet uit of dat vroeg of laat in het leven gebeurt, want deze liefde kan nooit verdiend worden, alleen geaccepteerd. Het feit dat de laatkomers pas op het laatste uur werden aangenomen, maakt hun verlangens niet minder dan die van degenen die vroeger kwamen.
  • Dit is Gods rechtvaardigheid, die heel anders is dan menselijke rechtvaardigheid. Hoe voel ik me als ik weet dat ik geliefd ben, precies zoals ik ben, en ook dat ieder ander mens evenveel, zij het uniek, geliefd is door God?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze parabel heeft voor iedereen wel iets vreemds en tegendraads. Misschien moeten we de gelijkenis eens bekijken vanuit het perspectief van het werk in de wijngaard. Jezus moedigde ons toch aan te bidden voor meer arbeiders in de wijngaard? Want ‘de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig’. Geroepen worden om in de wijngaard van de Vader te werken is een voorrecht, een genade om te vragen.
  • “Zijt ge kwaad omdat ik goed ben?” Ik laat deze vraag in mijn hart nazinderen en vraag de genade van innerlijke vrijheid terwijl ik kijk naar mijn gaven en beperkingen en naar die van de mensen om me heen. Echte liefde kan zich verheugen in de talenten van anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • “Niemand heeft ons gehuurd.” Als je bedenkt dat ieder individu recht heeft op een waardige job, hoe moet het dan gevoeld hebben voor deze arme arbeiders als niemand hen wilde inhuren, zelfs niet als goedkope arbeidskracht? Hoe zouden zij zich daarbij gevoeld hebben, wetend dat ze niet zouden kunnen voorzien in de behoeften van hun dierbaren? Het zou best kunnen dat ze al geen te hoge verwachtingen meer hadden omdat ze pas laat op de dag ingehuurd werden. Toch behandelt de landheer hen met absolute waardigheid en hij hield zijn woord. Beeld je eens in welke gevoelens dit bij hen losmaakte.
  • Deze parabel toont dat God trouw is aan zijn belofte. Het herinnert er ons aan dat er voor God altijd nog tijd is om ons, arbeiders, uit te nodigen aan de slag te gaan op een of ander terrein van het gemeenschappelijk en maatschappelijk leven, op zoveel verschillende wijzen. Als je terugblikt op deze passage, kan ik dan iets voelen van Gods verlangen naar ons, mensen? Kan ik iets van zijn vrijgevigheid in dit opzicht ervaren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze parabel staat haaks op onze democratische opvattingen. Jezus had het evenwel niet over de rechten van de arbeiders maar over de uitnodiging mee te bouwen aan Gods rijk. De landeigenaar gaat op alle uren van de dag op pad en is blij met elke bijdrage, hoe beperkt ook. Er is immers zo veel werk te verzetten. Ik bid me te openen voor deze oproep en er vrijgevig en naar best vermogen te kunnen op ingaan.
  • En weer toont de landeigenaar zich onvoorstelbaar, grenzeloos vrijgevig. Het volk van Israël zag zichzelf als de unieke uitverkorene, maar Jezus zegt alle mensen Gods heil toe. Ik dank God dat iedereen geroepen wordt om in zijn wijngaard aan de slag te gaan en ik bid dat ik dezelfde gastvrijheid zal hebben voor diegenen die ik soms zijn gaven niet waardig acht.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een lastige gelijkenis! Had de landeigenaar de 'late' arbeiders meer of de 'vroege' arbeiders minder moeten geven? Hij gaf hen allen een dagloon, want minder zou te weinig zijn geweest. De landeigenaar was dan ook vrijgevig, niet kwaadgezind. Wat denk je? Zie je een toepassing hiervan in je eigen leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God geeft zijn liefde, heel zijn liefde, aan ieder persoon zonder uitzondering. Aan al wie zich opent voor deze liefde. Het maakt niet uit of dit vroeg of laat in je leven gebeurt. Gods liefde kan nooit verdiend worden, enkel aanvaard. Het feit dat de laatkomers enkel te werk gesteld werden op het laatste uur van de dag maakt hun verlangen er niet minder om dan dat van de werkers van het eerste uur. Hoe groot is mijn nood aan God vandaag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze gelijkenis beschrijft een vreugdeloze wereld van werk, waar mensen worden ingehuurd voor een dag of zelfs maar voor een uur. Er is geen arbeidsvreugde, alleen zwaarte en onzekerheid, wat de nodige irritaties en spanningen veroorzaken. Ook in onze wereld ervaren steeds minder mensen plezier in hun werk. Ze lopen aan tegen zorgen en stress.
  • De landheer introduceert een nieuwe werkwijze: er wordt hard gewerkt, maar hier is er sprake van waardig werk, en zelfs degenen die er niet in geslaagd zijn om de hele dag werk te vinden, krijgen genoeg om hun waardigheid te kunnen behouden. De regels van het koninkrijk zijn anders: ze reiken voorbij aan waar je in strikte zin recht op hebt en creëren respect en solidariteit. Heer, moge uw koninkrijk komen in onze wereld zo vol van onrecht en spanning.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De uitdrukking, ‘het Rijk der hemelen’ verwijst vaak naar God, en de essentiële openbaring hier is hoe vrijgevig God is. Denk aan de vrijgevigheid van God de Vader en vraag Hem om jouw hart te openen voor de de pure liefde die God is.
  • Denk aan deze liefde als een grote waterval, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om dichtbij te komen en te worden verzadigd door de nevel. In het leven en in gebed ontmoet je deze overvloedige God die van geen ophouden weet om je lief te hebben. Deze liefde is onuitputtelijk, maar het moet gedeeld worden! Ik ben voorbestemd gul te zijn met de liefde die me gegeven wordt, en het niet op te potten als een vrek.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We vinden allemaal iets verontrustends in deze gelijkenis. Misschien moeten we naar deze gelijkenis kijken vanuit het oogpunt van het werk in de wijngaard. Jezus moedigde ons aan om te bidden dat er meer arbeiders naar de wijngaard zouden worden gezonden, want de oogst is overvloedig en het aantal arbeiders is beperkt. Worden geroepen om te werken in de wijngaard van de Vader is een voorrecht, een genade om te vragen.
  • "Ben je jaloers omdat Ik goedhartig ben?" Ik liet deze vraag in mijn hart verwijlen en ik vraag de genade van innerlijke vrijheid als ik naar mijn gaven en beperkingen kijk en naar die van de mensen rondom mij. Ware liefde verheugt zich over de geschenken die anderen hebben.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe minder uren iemand werkt, des te minder wordt hem uitbetaald. Dat is een rechtvaardige gang van zaken. Maar de eigenaar van de wijngaard wist dat wat hij te bieden had minimaal was en dat de familie van de arbeider honger zou moeten lijden wanneer hij hem minder uitbetaalde. Gedreven door medelijden, ging hij verder dan wat rechtvaardig was.
  • Vind ik in mijn zelfzucht soms dat ik meer verdien dan anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Afgunst is waarschijnlijk de meest giftige van alle hoofdzonden. Niet alleen verafschuwen mensen die jaloers zijn anderen omwille van wat die laatsten hebben. Mensen die jaloers zijn verafschuwen ook zichzelf om wat ze niet hebben. We zijn allemaal arbeiders in Gods wijngaard. We mogen er allemaal zeker van zijn dat hij ons niet enkel op een correcte wijze, maar ook op een genereuze wijze zal behandelen.
  • De barmhartige eigenaar van de wijngaard beloonde iedereen op dezelfde manier. Zijn er momenten waarop ik egoïstisch ben en van mezelf vind dat ik meer verdien dan anderen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als ik terugkijk naar wat in mijn leven goed loopt word ik aangezet tot dankbaarheid. Als ik focus op wat anderen toevalt, kan ik op een andere weg geraken en vooral opmerken wat ik mis. Heer, houd mijn blik gericht op U. Behoed me om met afgunst naar anderen te kijken. Hun zegeningen kunnen anders zijn dan de mijne. Belet me te denken dat U me uw zegen onthoudt. Belet me te denken dat U mij minder liefhebt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze parabel blijft een struikelblok als wij niet innerlijk afgestemd zijn op Jezus. De meest gekende interpretatie stoort zich aan de ‘onrechtvaardigheid’ en staat verbaasd. Het zal een irritante geschiedenis blijven zolang wij niet in staat zijn iets te begrijpen van Gods mildheid en overvloedig invoelen.
  • Hier ben ik, Heer. U weet hoe weinig ik het verdien. Maar U wenst niets achter te houden. Als ik maar mijn handen geopend houd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoe verschillend zijn God's wegen van onze wegen! Hij gebruikt schokkende voorbeelden om onze ideeën over eigen gewichtigheid onderuit te halen. Hij heeft ook gezegd: " Neem plaats aan het uiteinde van de tafel, niet op de ereplaats" en " De eersten zullen de laasten zijn en de laatsten de eersten". Er is geen plaats voor competitiviteit in het Koninkrijk God's.
  • Schenk ons vergiffenis, Heer, voor onze jaloerse gedachten. Help ons dankbaar te zijn voor wat we hebben en anderen niet te benijden voor elk gelukkig voorval op hun levensweg. Help ons genereus te zijn in ons omgaan met anderen en niet telkens te denken dat ons meer toekomt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We schijnen vlug te vergeten dat de werkers van het late uur ‘heel de dag doelloos doorbrachten’ wachtend om tewerk gesteld te worden. Ook zij hadden de ‘verzengende hitte’ verdragen en vreesden met lege handen weer huiswaarts te moeten keren. De gulheid van de eigenaar van de wijngaard is hun redding. Het verhaal onthult Gods overvloedige vrijgevigheid.
  • ‘Zijt gij jaloers omdat ik vrijgevig ben?’Benijd ik hen die een talent kregen dat ik niet heb? Maar God schrijft voor eenieder een eigen, apart levensverhaal. Heer, U weet wat best is voor mij: laat mij een eenvoudig ‘Amen’ zeggen op de manier waarop U mijn leven leidt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De fundamenten van een gebouw zijn dikwijls het minst herkenbare onderdeel ervan, gewoonlijk verborgen en schijnbaar onbelangrijk. Wellicht kennen niet veel mensen de fundamenten van mijn geloof, maar God koestert ze en schat ze hoog. In mijn gebed breng ik ze nu vóór God, dat ze gezegend en versterkt mogen worden.
  • De vrijgevigheid van God roept ons op ook zelf vrijgevig te zijn; ieder oordeel dat steunt op nationaliteit, inkomsten of opvoeding is veel te enggeestig en sluit God buiten.
  • Beeld je de vreugde en dankbaarheid in die een laatkomer moet ervaren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De landeigenaar zal altijd onrechtvaardig lijken als we alleen het ontvangen bedrag vergelijken. In plaats van te oordelen over anderen of mijzelf vraag ik God mij te helpen juiste kijk te hebben op deze dingen.
  • Ik bid dat ik ruimhartig genoeg mag zijn om mij te verheugen in de overvloed die God ten toon spreidt. Jezus vertelt ons dat in Gods hart goedgunstigheid en vriendelijkheid leven. Ik dank voor deze openbaring.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De landeigenaar zal altijd onrechtvaardig lijken als we alleen het ontvangen bedrag vergelijken. In plaats van te oordelen over anderen of mijzelf vraag ik God mij te helpen juiste kijk te hebben op deze dingen.
  • Ik bid dat ik ruimhartig genoeg mag zijn om mij te verheugen in de overvloed die God ten toon spreidt. Jezus vertelt ons dat in Gods hart goedgunstigheid en vriendelijkheid leven. Ik dank voor deze openbaring.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten