User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 20:19-23

Het Woord van God

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u.' Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.' Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 'Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft hun zijn ze niet vergeven.'

Johannes 20:19-23
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het boek Genesis ademt God over de mens om hem tot leven te wekken. Nu ademt Jezus zijn Geest uit over zijn leerlingen om hen nieuw leven te geven. Zij zullen macht hebben over de zonde, die anders het menselijk hart doodt.
  • Heilige Geest, ik verwelkom u nu in mijn kleine hart. Laat vandaag voor mij 'de eerste dag van de week' zijn, dat wil zeggen de eerste dag van mijn vernieuwde schepping. Laten we dit samen vieren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kwam door de gesloten deuren van het huis waar de apostelen samen waren. Zijn komst was voor hen volkomen onverwacht. Waren ze bang voor zijn verwijten? Ze hadden Hem allemaal verlaten in het verschrikkelijke uur van zijn doodsnood. Behalve één. ´Vrede zij u´ zei Hij eenvoudig tot hen, nog voordat zij enig berouw hadden kunnen tonen. Het is een uiting van onvoorwaardelijke liefde. Ook wij worden opgeroepen om in ons eigen leven dezelfde onverdiende vergeving te tonen. Enkel als wij onszelf vergeven weten, kunnen we ook anderen vergeven. Is er vandaag iemand die ik moet vergeven?
  • In een wonderlijk intiem gebaar ‘blaast’ Hij de heilige Geest over de leerlingen heen. Dit roept Gods belofte aan Ezechiël op, vele eeuwen vroeger. Hij beloofde toen ons hart van steen te vervangen door een hart van vlees. Als wij weigeren te geloven dat we vergeven zijn, hoe kunnen wij dan anderen vergeven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vandaag vieren we Pinksteren, de dag waarop de Geest werd uitgestort over de leerlingen. Het is de geboortedag van de Kerk, de dag waarop de schuchtere en onzekere apostelen werden omgevormd tot stoutmoedige verkondigers van Jezus en zijn verrijzenis. Diezelfde Geest is ook vandaag nog werkzaam in de Kerk en vormt haar - en ons - om tot betere verkondigers.
  • In het bijzonder bid ik voor de Kerk, verspreid over de hele wereld onder leiding van de heilige Geest. Ik vraag om de genade te mogen groeien in liefde voor de Kerk, die het lichaam van Christus is, en waarvan ik een levend onderdeel uitmaak. Door haar ontvang ik het Woord, de Eucharistie, vergeving van zonden en nog veel meer. Zij is de heilige bruid van Christus, maar zij is ook vol zondaars, zoals ik. Ik bid dat de Kerk open mag staan voor de Geest, als zij de opdracht van Jezus uitvoert om zijn getuige te zijn in de wereld van vandaag.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kwam naar de leerlingen op het moment dat ze bang waren. Hoewel de deuren op slot waren, kwam Hij naar hen toe. Hij komt ook naar mij wanneer ik opgesloten ben in mijn angst, en Hij geeft mij zijn vrede. Ik denk hierbij aan situaties in mijn leven waar ik bang ben. Ik stel mij voor dat Jezus voor mij komt staan en zegt: ‘Vrede zij u.’ Ik verblijf daar een tijdje, kijk naar Jezus, hoor zijn woorden van vrede en voel de rust in mijn hart terugkeren.
  • Jezus blaast over mij en geeft mij de Heilige Geest, de Geest van vrede, waarheid en vreugde. Ik kan me tot de Geest wenden voor hulp wanneer de angst mij in mijn leven dreigt te overweldigen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bang voor de Joden! Waar ben ik bang voor?
  • Is het geloof voor mij een bron van vrede? Ben ik ooit met de leerlingen in de ruimte met de afgesloten deuren geweest? Wat gebeurde er toen?
  • Hij blies over hen heen! Dat doet denken aan God die blies over de oerwateren van de chaos (Genesis 1:2). Kan ik God vragen te ademen over de chaos in mij?
  • Kan ik vragen om de gave van zijn Geest om mij te vervullen met zijn vrede en licht?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De leerlingen herkennen Jezus, maar Hij is niet dezelfde Jezus die zij hadden gekend. Zijn eerste woorden tot hen zijn: ‘Ik wens jullie vrede!’ De vrede die Hij hun biedt, is uiteindelijk een diepe en hartgrondig bewustzijn van Emmanuel, ‘God met ons’.
  • Heb je ooit een ervaring gehad als die van de leerlingen? Was je bewust van dit ‘God met ons’ in tijden van crisis en angst? Blijf bij deze herinnering stil staan. Praat met Jezus over die herinnering en de betekenis ervan voor mij in mijn eigen leven.
  • Had het bewustzijn van ‘God met ons’ enige uitwerking op mij in mijn angst, hielp het mij om het hoofd te bieden aan mijn vrees?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, U noemt mij gezegend omdat ik geloof zonder het bewijs van mijn zintuigen. U bent belangrijker dan wat ik kan zien, horen, aanraken of ruiken; maar er zijn tijden dat ik val. Heer, ik geloof. Help mijn ongeloof.
  • Ik luister hoe Jezus tot mij spreekt, 'Vrede zij met jou.' Ik breng voor Hem die aspecten van mijn leven die het meeste nood hebben aan vrede en hoor Hem nog eens zeggen: 'Vrede zij met jou.'
  • Jezus ademt zijn Geest in zijn leerlingen om hen nieuw leven te geven. Zij zullen macht hebben over de zonden, die anders het menselijke hart doden.
  • Heilige Geest, ik verwelkom U nu in mijn kleine hart. Laat het voor mij vandaag 'de eerste dag van de week' zijn, wat de eerste dag van mijn vernieuwde herschepping betekent. Laten we dit samen vieren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De leerlingen zijn gedoopt in de Heilige Geest. Dit is een nieuwe geboorte en een nieuw doopsel. De vernieuwende kracht van de Heilige Geest geeft ons de kans kinderen van God te worden. Deze nieuwe geboorte maakt ons tot een nieuwe schepping. We worden gevormd door Gods geest die in de openingsverzen van het boek Genesis zweefde over de wateren “toen de aarde woest en doods was en duisternis lag over de oervloed” (Gen.1).
  • Wat is het dat mij blind maakt voor de feiten die ik lees over Pinksteren? Wat maakt dat ik weiger te erkennen dat ook aan mij kan overkomen wat aan de apostelen gebeurde? Dat in mijn onwaardig zelf een tempel schuil gaat waarin de Heilige Geest bidt zonder ophouden. Heer, ben ik bang dat in mezelf uw grootheid erkennen te veel van me zal vragen? Is het mogelijk dat mijn neiging om pijn uit de weg te gaan me tegelijk de ervaring van de vreugde ontzegt?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De verrezen Jezus dringt door de verdedigingsmechanismen van de leerlingen heen, overwint hun angsten en schenkt hen vreugde. Ik vraag Hem al mijn veiligheidssystemen uit te schakelen en me te bevrijden van van al wat me belet om leven te ontvangen in overvloed.
  • Jezus brengt altijd vrede en verzoening. De heilige Augustinus noemde vrede de rust van het gevonden evenwicht, van de juiste prioriteiten. Hij heeft het dan over evenwicht in mijn relatie met God, met anderen en met mezelf. Waar in mijn leven ontbreekt vrede? Met wie moet ik me verzoenen? Maak ik ruimte voor de ervaring van Gods vergeving, voor de genade van zijn vrede? Ik bid om zijn vrede zodat ik ze kan doorgeven aan anderen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik maak van dit moment gebruik om stil te zijn en op God te wachten. Om te beseffen dat Jezus me benadert zoals Hij de leerlingen benaderde, en me vrede wenst. Ik hoor Hem zeggen: “Vrede zij met u”. Ik let op mijn reacties, mijn bezwaren. Ik zie ook wanneer ik zijn gave van Gods Geest kan ontvangen en bid dat ik deze gave vrij aan anderen mag doorgeven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Als de dingen niet lopen zoals we zouden willen, plooien ook wij terug op onszelf, verscholen achter gesloten deuren. Jezus begrijpt deze angst, maar geen enkel terugdeinzen, geen enkele geslotenheid belet Hem bij ons aanwezig te zijn.
  • Jezus geeft zijn leerlingen een zending. Ook wij dienen zijn Goede Nieuws te zijn in onze wereld en in onze tijd.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In het boek Genesis blaast God zijn levensadem in de mens. Nu blaast Jezus zijn Geest uit over zijn leerlingen, opdat ook zij nieuw leven zouden ontvangen. Voortaan zullen ze heersen over de zonde, die anders de menselijke harten zo verdort.
  • Heilige Geest, ik verwelkom U in mijn klein hart. Laat vandaag “de eerste dag van de week” zijn voor mij, wat betekent dat het de eerste dag van mijn hernieuwde schepping zal zijn. Laten we dit samen vieren.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik luister naar Jezus die mij zegt: ‘Vrede zij u". Ik leg Hem die aspecten van mijn leven voor die het meest nood hebben aan vrede en hoor Hem weer zeggen:'Vrede zij u'.
  • Jezus spreekt over vrede, maar toont me tegelijkertijd de wonden in zijn handen en voeten. Hij herinnert me eraan dat er een prijs betaald moet worden om een instrument van vrede te zijn in de wereld.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten