User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 24:35-48

Het Woord van God

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat ik heb.' En na zo gesproken te hebben toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die ik tot u sprak toen ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.' Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.'

Lucas 24:35-48
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus stelt zijn vrienden gerust en verzekert hen dat Hij geen geest is. Hij is dezelfde als voorheen, maar dan in een nieuwe staat. Het sterkste bewijs van deze identiteit zijn zijn wonden, een duidelijk teken dat ‘de Messias moest lijden en opstaan uit de doden op de derde dag’. Maar het zijn ook tekenen van ‘berouw en vergeving van zonden in zijn Naam die aan alle volkeren moeten worden verkondigd’. Dood en leven zijn nauw met elkaar verweven, maar het leven heeft het laatste woord.
  • Jezus vertelt zijn vrienden dat zij zijn getuigen moeten zijn. Hij vraagt dat ook van mij. Ik bid dat ik een trouwe getuige mag zijn van zijn verrijzenis en van het goede nieuws over de vergeving van de zonden. Net als de apostelen kan ik slechts getuigen van wat ik reeds ervaren heb. Ik vraag een hart dat open staat voor Jezus’ aanwezigheid in mijn leven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze scène loopt parallel met het verhaal van gisteren over de Emmaüsgangers, maar heeft betrekking op de bredere groep van Jezus' leerlingen. Zij proberen te begrijpen wat er in hun leven gebeurt. Jezus komt onder hen aanwezig en wenst hen vrede, wat zijn bijzondere gave is. Hij opent hun geest om te begrijpen dat de Christus zelf moest lijden, maar dan zou verrijzen uit de dood. De waarheid van het paasverhaal raakt hen: Jezus is terug! Het is de Jezus die we zagen sterven, maar Hij leeft!
  • Wanneer we eucharistie vieren, ontmoeten we de gekruisigde en verrezen Heer, net als deze leerlingen. We worden binnengeleid in het leven van de opstanding. Als we ons realiseerden wat er gebeurde, zouden ook wij 'sprakeloos van vreugde' zijn. We kunnen de gave vragen om ons te laten verrassen door de goedheid van de God die ons nooit verlaat.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Christus geeft de leerlingen de opdracht met de woorden ‘Gij zijt getuigen hiervan.’ Ook wij krijgen deze opdracht om zijn getuigen te zijn, door ons doopsel en opname in de Kerk. Als wij deze opdracht niet aannemen dan zal de wereld niet horen over Christus’ boodschap van verzoening en vergeving.
  • Onze christelijke roeping is viervoudig: zijn woord horen, zijn woord aanvaarden, zijn woord volgen en zijn woord verspreiden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We zien de leerlingen, we voelen hun angst en zien hoe hun angst wordt veranderd in vreugde als ze beseffen dat de Heer inderdaad in hun midden is en een tastbaar lichaam heeft. Deel de gevoelens van de leerlingen. Kun je de emotie voelen van de Heer?
  • Jezus herhaalt de 'wet van het kruis' zoals Hij deed met de leerlingen op weg naar Emmaüs. Hij geeft ze vervolgens de opdracht om zijn missie voort te zetten. Wat zijn jouw gevoelens terwijl je luistert naar de leerlingen die hun missie ontvangen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus komt als een trooster, met woorden van vrede, naar de leerlingen, die vervuld zijn van vrees en twijfel. Zijn aanwezigheid brengt hun vrede. Hij laat zijn wonden zien. Zij kunnen Hem aanraken, maar ‘van vreugde konden ze het nog niet geloven en waren ze stomverbaasd’.
  • In een homilie over deze passage zei Paus Franciscus: ‘We zijn bang van vreugde. Door zijn opstanding geeft Jezus ons vreugde, de vreugde christen te zijn, de vreugde Hem van nabij te volgen, de vreugde om de weg van de zaligsprekingen te volgen, de vreugde met Hem te zijn’. Hij beschreef de vrees voor vreugde als ‘een christelijke ziekte’.
  • Laat ons met Paus Franciscus bidden: ‘dat de Heer onze geest mag openen en dat Hij ons laat verstaan dat Hij een levende werkelijkheid is, dat Hij een lichaam heeft, dat Hij met ons is en ons vergezelt, dat Hij heeft overwonnen. Laat ons de Heer vragen om de genade niet bang te zijn voor de vreugde.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Lucas wil aantonen dat de verrezen Christus geen spook of zuivere geest is. Hij heeft nog steeds iets fysieks ook al is zijn lichaam nu getransformeerd. Lucas beschrijft de leerlingen als personen die niet enkel luisteren maar ook voelen. En Jezus als iemand die niet enkel spreekt maar ook eet. Toch zal de exacte natuur van het verrezen lichaam een mysterie blijven.
  • “Jullie zijn getuigen van deze dingen”. Doorheen de verrijzenisverhalen komen mensen tot geloof dankzij de ontmoeting met Jezus. Tegelijkertijd worden ze getuigen voor anderen. Hoe leg jij getuigenis af aan mensen rondom jou: familie, collega’s en vrienden?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De leerlingen ontvingen andermaal een getuigenis van Jezus’ aanwezigheid en ze spraken erover. Maar uiteindelijk waren zij nog niet in staat Jezus’ boodschap: ‘Vrede zij met u’ te ontvangen. Ik bid dat ik in deze paasdagen niet alleen de getuigenissen zou aanhoren maar dat ik in staat mag zijn het geschenk van Jezus ‘vrede in mijn hart’, te ontvangen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus komt als trooster, met woorden van vrede, bij de angstige en met twijfel vervulde leerlingen. Hun wereld staat op z’n kop. Ze waren doodsbang toen zij tegenover de levende aanwezigheid stonden van Hem van wie zij wisten dat Hij dood was. Jezus gebruikt veel middelen om hun zwakke geloof te versterken. Hij toont zijn wonden; zij kunnen Hem aanraken; Hij eet met hen. Welke middelen gebruikt Hij bij mij?
  • Heer, U wilt dat ik de veiligheid van mijn privé-bovenzaal verlaat en U ontmoet zoals U dagelijks op mij toekomt buiten op straat. Maar laat mij eerst bij U zijn in gebed, wachtend op de kracht van uw heilige Geest. Laat mij, uitgerust met deze gave, uitgaan om te getuigen van U in woord en daad.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus eet liever samen met anderen, dan alleen. Stel je eens voor dat je een maaltijd klaarzet voor jezelf en Jezus! Zijn ogen schitteren als Hij ziet wat je hebt klaargemaakt. Kijk hoe Hij jou zegent, en het voedsel en de drank. Hoe stelt Hij jou op je gemak? Waar praten jullie over?
  • Sommige vroege Christenen kwamen in de verleiding om te denken dat de eerste leerlingen alleen maar een geest hadden gezien. Ook ik kan twijfelen aan de werkelijkheid van de verrezen Jezus. Geloof ik alleen in de Jezus die ik op het kruis zie? Ik vraag om vertrouwen om te geloven dat Jezus werkelijk is verrezen en dat Hij nu altijd aanwezig is bij mij en in de wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Grieken dachten dat na de dood enkel de ziel bleef verder leven. Maar Lucas beklemtoont dat de verrezen Jezus dezelfde is als de man die op aarde rondwandelde. Zijn wonden zijn nog altijd zichtbaar. De ware Jezus is inderdaad teruggekeerd bij zijn vrienden, en Hij doet alles wat Hij kan om hen te helpen geloven. Alleen dan zullen zij in staat zijn te ‘getuigen van deze zaken’.
  • Het geloof van de leerlingen berust op het feit dat Jezus weer onder hen vertoeft. Maar Hij schijnt geen acht meer te slaan op hun zonden! Nu moeten ook zij bereid zijn niet meer te denken aan het kwaad dat anderen hen berokkenden. De wereld zou van aanschijn veranderen mochten wij allemaal daartoe in staat zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik neem de tijd om naar Jezus te luisteren als hij 'vrede zij jou' tegen mij zegt. Hij herhaalt zijn begroeting als Hij mijn reactie ziet, mijn aarzelingen en mijn twijfels.
  • Ik denk aan relaties en situaties waarover ik mij zorgen maak, en bid - samen met Jezus - ‘vrede voor jou'. Ik stel mij voor hoe deze tot bloei komen en hun beste zelf worden. Ik bereid mezelf voor een zegen te zijn.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten