User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Johannes 13:1-15

Het Woord van God

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: 'Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet maar later zult gij het inzien.' Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!' Jezus antwoordde hem: 'Als gij u niet door Mij laat wassen kunt ge mijn deelgenoot niet zijn.' Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.' Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.' Hij wist immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen zijt gij rein.

Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot hen: 'Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.'

Johannes 13:1-15
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus belooft Petrus dat hij het later zal begrijpen; hoor jij Hem dat ook tegen jou zeggen? Het is niet moeilijk voor ons om teleurgesteld of ontmoedigd te raken als we voelen dat we niet alles helemaal kunnen begrijpen als we zouden willen. Om met Jezus te zijn in deze dagen is nederigheid en geduld nodig, terwijl we hoopvol blijven wachten, klaar om de volle waarheid tot ons te laten doordringen op Gods tijd.
  • Jezus kijkt niet lijdzaam toe, noch voldoet Hij aan alle wensen van Petrus. Wanneer ik gewoonlijk in mijn gebed stil voor God zit, kunnen we vandaag misschien van plaats wisselen en voor ogen houden hoe God mij wil dienen, mij wil genezen en uiting wil geven aan zijn liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Welk aspect van Jezus' gedrag inspireert mij of heeft mij geïnspireerd om te handelen zoals Hij?
  • 'Elkaar de voeten wassen'; hoe kan ik deze daad van Jezus zien als een uitnodiging om daadwerkelijk liefde te tonen?
  • In welk aspect van mijn leven zou ik, net als Petrus, de grootste moeite hebben om Jezus 'mijn voeten te laten wassen'?
  • Is mijn opvatting van 'eucharistie' veranderd, uitgedaagd, nu ik dit evangelie aangeboden krijg voor de liturgie van Witte Donderdag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik laat me raken door het plechtige van deze passage. Iets groots is aan het gebeuren. Iets dat meer dan wat dan ook zal openbaren wie Jezus werkelijk is. Ik merk op hoe vaak de passage spreekt over het feit dat Jezus ’wist’, en wat Hij doet als gevolg van deze kennis.
  • Ik zou kunnen glimlachen bij de reactie van Petrus, maar ik vraag mij af wat mijn reactie zou zijn als Jezus me zou vragen mijn voeten te wassen. Ik ben het totaal niet waard dat Jezus, mijn Heer en meester, mij dient op zo’n nederige wijze. Maar Hij dringt erop aan: als ik mijn voeten niet door Hem laat wassen, dan kan ik niet zijn deelgenoot zijn. En ik hoor Hem zeggen dat ik zijn voorbeeld moet volgen, en anderen moet helpen in hun noden, vanuit eenzelfde houding.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op deze stille momenten verbeeld ik mij dat Jezus mij bezoekt, met mij praat, en dan om een schaal water en een handdoek vraagt. ‘Waarom?’ vraag ik verbaasd. Hij zegt ‘dat begrijp je later wel!’ Kan ik Hem laten knielen en mijn armzalige voeten laten wassen? Ben ik ontroerd, misschien in tranen, door wat Hij doet? Misschien heeft niemand dit meer voor mij gedaan sinds ik een kind was.
  • Na een stilte verklaart Hij dat hijzelf een leven van liefde en nederige dienstbaarheid leeft, en dat Hij wil dat ik als zijn volgeling doe wat Hij voor mij heeft gedaan. Ik vraag Hem om mij te tonen, elke dag weer, welke noden Hij wil dat ik lenig. Ik neem Hem met mij mee wanneer ik anderen dien.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus had de mensen die Hem toebehoorden lief tot het einde toe, met name zijn leerlingen. Hij toonde dit op bijzondere wijze, hen erend door hun voeten te wassen. Vreemd genoeg wordt deze gebeurtenis gewoonlijk in verband gebracht met de eucharistie.
  • Hij vertelt zijn leerlingen dat zij slechts bij Hem kunnen horen wanneer Hij hen reinigt. Deze zelfde verbondenheid komt tot uitdrukking in de eucharistie. Hun reiniging vindt plaats opdat zij volledig met Hem verenigd kunnen worden. Het is het begin van iets groters. Het eenvoudige ‘reinig mij, o Heer’, is een heel bruikbaar gebed.
  • Jezus is zowel leermeester als Heer, en dient als zodanig gezien te worden. Maar Hij is ook een nederig dienaar. Zijn leerlingen dienen hetzelfde te zijn, wijs en altijd dienstbaar.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus knielt aan mijn voeten, zoals Hij dat bij Petrus deed. Hij spreekt mij aan met dezelfde woorden: “Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn”. Maar, heb ik de moed en de vrijgevigheid zijn vergeving en onvoorwaardelijke liefde te aanvaarden?
  • Heer, laat mijn antwoord op uw liefde altijd een standvastig “Ja!” zijn.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Johannes leidt dit verhaal heel plechtig in. Zorgvuldig geeft hij het moment in Jezus’ leven aan waarop Hij besluit de voeten van zijn leerlingen te wassen. Na afloop legt Jezus de betekenis uit van wat Hij heeft gedaan. Hij ziet het als een voorbeeld dat door de apostelen moet worden gevolgd. Zij worden verondersteld de liefde daadwerkelijk en in nederigheid te beleven in hun gemeenschap. Merk op dat het gaat om een wederzijdse dienstbaarheid: ‘elkaars voeten wassen’. Waartoe ben jij geroepen binnen omgeving waar jij leeft?
  • De instelling van de eucharistie wordt niet beschreven in het Evangelie volgens Johannes. Bijbelcommentatoren wijzen erop hoe de voetwassing hiervoor in de plaats komt. Begrijp jij de gemeenschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan beide gebeurtenissen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelist is overweldigd door wat Jezus doet als Hij de voeten van zijn leerlingen wast. Dit was normaal de taak van een slaaf. De schrijver legt nauwgezet uit wie Jezus is - waar Hij vandaan komt en waarheen Hij op weg is. Hij doet dit liefdevol dienstwerk om me te tonen hoe ik moeten dienen.
  • Jezus wast de voeten van Judas. Hoewel Hij zich wel bewust is dat deze Hem zal verraden, wast Hij toch diens voeten. Wanneer ik dit in overweging neem, kan ik het dan enigszins verantwoorden om iemand niet lief te hebben of te dienen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelist Johannes vertelt ons over het hart van de Eucharistie, niet door de handeling met brood en wijn te beschrijven, maar door ons mee te nemen in de dienst die Jezus van harte aan de leerlingen bewijst. Ik dank met een nederig hart voor de kansen die ik krijg om anderen een dienst te bewijzen. Mag het een bijdrage zijn aan het goede in de wereld en de lof en heerlijkheid van God.
  • Petrus vond dat zijn onafhankelijkheid in het geding was; zelfbewust wijst hij de ‘onnodige' dienst van Jezus af. Help mij, Heer, dat ik met de hulp van uw genade toesta dat mij diensten worden bewezen; dat ik U mag herkennen in degene die voor mij zorgt.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten