User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 28:8-11

Het Woord van God

In die tijd gingen de vrouwen terstond weg van het graf met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zeide: 'Weest gegroet.' Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: 'Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze Mij zien.' Terwijl de vrouwen onder­weg waren, gingen enkelen van de bewakers naar de stad en berichtten aan de hogepriesters alles wat er was voorgeval­len.

Matteüs 28:8-11
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'Met grote vreugde!' Mag ik vragen om deze genade van grote vreugde?
  • ‘Weest niet bevreesd'. Merk op hoe Jezus optreedt als ‘trooster’ voor zijn volgelingen.
  • Kan ik mij een tijd van 'grote vreugde' in mijn eigen leven herinneren, waarin ik in staat was lief te hebben in een moeilijke situatie en een gevoel van 'diepe vreugde' kende? Praat met Jezus over zijn vreugde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het kan ons verwonderen dat de evangeliën de verrijzenis van Jezus helemaal niet beschrijven terwijl ze het lijdensverhaal zo minutieus in detail weergeven. De lezing van vandaag spreekt van het lege graf en beschrijft wanneer de verrezen Jezus zijn vrienden ontmoet. Jezus zegt de apostelen terug te keren naar Galilea. Het is daar dat ze Hem zullen treffen, wanneer ze weer met beide voeten in het gewone leven teruggekeerd zijn. Ook ik kan Jezus en de kracht van zijn verrijzenis enkel tegenkomen in mijn gewone leven.
  • Het lijkt vreemd dat de autoriteiten bereid waren om geld te betalen zodat het gegeven van Jezus’ verrijzenis kon worden verborgen. Dit is zo’n gedenkwaardige gebeurtenis, die in vele opzichten onze manier van kijken op zijn kop zet, dat het beter is om een uitleg te geven (al is die niet plausibel) dan om te gaan met de realiteit ervan. Ik vraag om de gave van het geloof, en een open hart dat klaar is om de verrezen Jezus te ontmoeten.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Lijk ik een beetje op de hogepriesters die de waarheid over de verrijzenis niet in hun harten kunnen toelaten, omdat het hun wereld op zijn grondvesten zou doen schudden? Maar de bestemming van de wereld is verrezen leven met God, en dat zou al onze zorgen en plannen moeten relativeren, zoals het gebeurde met de vrouwen bij het graf. Ik vraag om te mogen delen in hun ontzag en grote vreugde.
  • Waarom transformeerde de verrijzenis niet onmiddellijk alles? Omdat God met ons werkt in de stilte, geduldig en verborgen. Wij worden voorbereid op eeuwig leven bij God, en dat is niet het werk van een ogenblik, maar van een leven lang. Ik vraag God of ik dag na dag mag groeien in liefde. Als mijn liefde groeit, dan wint de verrijzenis grond in mij en in de wereld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Inactive
  Default
  • Dit incident met de bewakers en de samenzwering is uniek bij Matteüs. Waarom waren er eigenlijk bewakers? Terwijl de leerlingen van de Heer geen herinnering hadden aan wat Hij had gezegd, dat Hij ter dood gebracht zou worden en weer zou opstaan, hadden zijn vijanden dat wel degelijk en dus zetten zij bewakers bij het graf om te voorkomen dat zijn leerlingen het lichaam zouden stelen en zouden verkondigen dat Hij verrezen was.
  • Wat scherpte heeft gegeven aan de christelijke vertelling is niet het nauwkeurig historisch onderzoek van wetenschappers of de argumenten van theologen, maar het feit dat voorstanders van de christelijke versie en hun volgers bereid waren en nog steeds zijn te sterven voor deze vertelling. De getuigenis van het christelijke leven dat ten volle wordt geleefd, is de beste voorspreker voor de Verrijzenis.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vol vreugde verlieten de vrouwen het graf. Zij interpreteerden het lege graf op een positieve manier. Zij waren erop uitgegaan om een dode te verzorgen, maar zij realiseerden zich dat het nu hun taak was om de levende te verkondigen. Daarom konden zij Jezus ontmoeten en van Hem een nieuwe zending krijgen.
  • Jezus nodigde zijn broeders uit naar Galilea te gaan: ‘daar zullen ze Mij zien’. Dezelfde uitnodiging richt Hij tot ons. ‘Galilea’ kan betekenen: onze eigen omgeving, familie, onze gebedsruimte, de armen, en de vele momenten dat we ons bewust zijn van Jezus’ aanwezigheid. Gebed is zo’n moment; het gebed maakt ons bewust van de ogenblikken dat we de Heer ontmoeten.
  • Ga na in je herinnering wanneer God voor je verborgen was en wees dankbaar. Sta God tijdens je gebed toe om je de opdracht te geven ‘te gaan en te zien’.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelist Matteüs verhaalt dat twee vrouwelijke leerlingen de eersten zijn om de boodschap van de engel te ontvangen. De engel vertelt hen dat Jezus is verrezen. De twee vrouwen zijn ook de eersten die Hem persoonlijk ontmoeten. En zij zijn de eersten die de mannelijke leerlingen het goede nieuws (het Evangelie) verkondigen.
  • De rest van de lezing gaat over de doofpotoperatie die op touw wordt gezet door de hogepriesters en de oudsten. Met omkoperij legt men de soldaten het zwijgen op. Nog meer omkoperij moet ervoor zorgen dat de gouverneur niet moeilijk gaat doen. Wij zijn vertrouwd met dit patroon van corruptie, nietwaar? En toch is Jezus nog altijd verrezen! Alleluia!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vrouwen verlieten de graftombe vreugdevol. Ze beschouwden de leegte als iets positiefs; ze gingen met de bedoeling om zorg te dragen voor de doden, en realiseerden zich dat hun taak eruit bestond de levenden te bezingen. Zo waren ze in staat Jezus te ontmoeten en een nieuwe zending van Hem te ontvangen. Ik bid dat ik dezelfde ruimte mag hebben in mijn leven – dat ik, door mijn eigen zorgen opzij te zetten, vrij kan zijn om goed nieuws te verkondigen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Toen ze Jezus zagen, verdween waarschijnlijk de angst en overviel hen een vreugde die nooit meer verloren zou gaan. In de moeilijkheden die hen te wachten stonden zou de vreugde van deze dag de leerlingen bijblijven, zelfs in tijden van martelaarschap en vervolging.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Galilea was de achtergebleven provincie van Israël, het platteland, waar de armen en ontrechten leefden. Echter, het is ook de plaats waar Jezus zijn dienstwerk zowel begon als eindigde. Hier vandaan zendt Jezus zijn discipelen met de boodschap van de Verrijzenis. Dit geeft ons iets om over na te denken!
  • Heer, U vervult mij met vrijmoedige vreugde en zegt mij niet bang te zijn. Gesterkt door de ontmoeting met U, stuurt U mij naar de ‘Galilea’s’ van mijn wereld, waar U vaak te ontdekken bent in de armen, de ontrechten, de onderdrukten. Laat mij getuigen van U, laat mij een vertegenwoordiger zijn van hoop en bemoediging voor allen die ik ontmoet.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vrouwen haastten zich met vrees en grote vreugde. Zij hadden zojuist een engel gezien die hen had verteld dat Jezus leefde. Een warreling van emoties vervulde hen – vrees dat zij zouden zijn bedrogen en vreugde in het geloof. Heb ik mij wel eens zo gevoeld?
  • Jezus woorden zijn geruststellend ‘Weest niet bevreesd’. Zij zullen Hem deze woorden vaak hebben horen zeggen. ‘Hier ben Ik. Het is waar. Ga het zeggen!’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik vraag God mij in deze Paastijd te helpen om achter te laten wat mij niet leidt op de weg ten leven. Ik bedenk hoe de doop mij redt en richt naar de nieuwe werkelijkheid.
  • Jezus zond de vrouwen uit om aan de leerlingen te vertellen waar zij Hem zouden ontmoeten. Ik luister deze Pasen naar de stem van de Heer, zodat ik ook aan anderen de weg ten leven kan wijzen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten