User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matteüs 18:21-35

Het Woord van God

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: 'Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde hem: 'Neen, zeg ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren.'

Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 'Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.' De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: 'Betaal wat je schuldig bent.' De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: 'Heb geduld met mij en ik zal u betalen.' Maar hij weigerde liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben.

Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak: 'Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad?” En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt.'

Matteüs 18:21-35
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De toehoorders van Jezus moeten hebben begrepen dat deze gelijkenis niet over plaatselijke gebeurtenissen gaat, maar over de praktijken van het Romeinse rijk. Alles in het verhaal is sterk uitvergroot om duidelijk te maken dat alleen vergeving en barmhartigheid de wereld kunnen redden. De koning ontdekt dat een van zijn dienaren hem tienduizend talenten, ofwel honderd miljoen denariën, schuldig is. Het besluit van de koning is wreed: verkoop de knecht en zijn gezin. Dit was verboden volgens de Joodse wet, en het zal hem ook niet zijn geld hebben opgeleverd, maar het zal een waarschuwing zijn geweest voor anderen. Wanneer echter de knecht om genade smeekt, maakt de koning de hele schuld ongedaan en neemt hem weer in dienst.
  • Deze dienaar weigert vervolgens vergeving en barmhartigheid aan een andere dienaar die hem honderd denarie - honderd daglonen - schuldig is. Wanneer de koning van deze wreedheid hoort, wordt ook hij meedogenloos en trekt de vergeving in die hij zojuist heeft geschonken.
  • Alles gaat verkeerd omdat in de gewone wereld barmhartigheid en vergeving onzekere factoren zijn. Maar in het koninkrijk van God zijn barmhartigheid en vergeving onveranderlijk. Heer, laat mij vertrouwen op uw vergeving en barmhartigheid voor onze eigenzinnige wereld en mededogen hebben met allen die mij onrecht aandoen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In een homilie over deze passage merkte paus Franciscus op dat dit verhaal ‘ons iets leert over vergeven zonder het kwaad onder de mat te vegen, maar door te erkennen dat de mens, geschapen naar Gods beeld, altijd groter is dan het kwaad dat hij aanricht… Zeven keer vergeving schenken aan een en dezelfde persoon leek voor Petrus wel echt het maximum. Maar het antwoord van Jezus is: ‘Niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’. Dit betekent: altijd. Je moet altijd vergeven.’
  • Kan ik denken aan iemand die ik maar half vergeven heb, niet met heel mijn hart? Kan ik dit vandaag goed maken?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • We hoorden het derde en laatste fragment van Matteüs’ redevoering over de kerk. Petrus heeft vragen bij de reikwijdte van vergeving en doet het in zijn ogen ruimhartig voorstel tot zeven keer te vergeven. Hij krijgt van Jezus het ontstellende antwoord dat Hijzelf veeleer zeventig keer zeven keer bedoelt. In plaats van ons af te vragen of we hiertoe in staat zouden zijn, kunnen we misschien beter nadenken over de bede uit het Onze Vader: “Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.” Wat doet het me om deze ‘voorlopige, voorwaardelijke’ vergiffenis te vragen?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, ik heb begrip en sympathie voor mijn eigen wensen, maar pas andere maatstaven toe op anderen. In deze gelijkenis herinnert U mij eraan om goed naar mezelf te kijken.
  • Shakespeare's omschrijving klinkt nog steeds door: 'Barmhartigheid is twee keer een zegen - het zegent hem die geeft en hem die neemt'. Leven in een omgeving waar barmhartigheid bestaat, is leven in een sfeer van vrede, genezing en groei.
  • Ik bid voor hen die mij pijn hebben gedaan en, ook al kan ik ze nu niet veel goeds wensen, ik bid dat ik dat op een dag mag doen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vergeving is heel creatief en gaat verder dan de gekende feiten. Het herkent de diepere goedheid in mensen, ondanks hun gedrag.
  • Zoals de theoloog Romano Guardini reeds te kennen gaf, er kan geen vergeving zijn als er ook een eis tot straf is. Vergeving betekent kwijtschelding en volledige vrijheid, het is een scheppende daad, die de overtreder nieuw maakt. Het vergt grote genade om te vergeven.
  • Gerechtigheid kan de vijand van de liefde zijn. Het wijst op de normale juridische manier van handelen. We horen mensen vaak zeggen: ‘Wij willen gerechtigheid doen.’ Maar genade of vergeving is veel nobeler en zegt, ‘Ik wil dat deze persoon weer volledig wel en levend is.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vergiffenis kan heel moeilijk zijn. C.S. Lewis schreef: "Iedereen zegt dat vergiffenis een mooi idee is tot er zich iets aandient om te vergeven." Maar als ik niet vergeef, ben ik geketend aan het kwaad dat mij is aangedaan. Ik kan niet vooruitgaan. Hoe vrij ben ik, of ben ik gebonden aan wrok?
  • Als we bereid moeten zijn om zeventig maal zeven keer te vergeven, dan moeten we ook bereid zijn om vergiffenis te vragen - en geloven dat we vergeven worden - zeventig maal zeven keer. Krijgt vergeving in mijn relaties met anderen een plaats of is het zeldzaam in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is nooit makkelijk om vergeving te schenken. Het is een genade van God. Je broer of zus tot zeven keer vergeven is nogal edelmoedig! Ten slotte moet er toch een grens worden gesteld, zo dacht Petrus er althans over!
  • Jezus dacht er anders over: zeventig maal zeven keer. Geen beperking, steeds weer opnieuw. Zo heeft de Heer je lief. ‘Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden…’ (Matteüs 18:32).
  • Dank U, Heer, dat U mij zeventig maal zeven keer en nog meer keren vergeeft. Geef mij de genade om vandaag aan iemand vergiffenis te schenken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een lezing die een licht werpt op het thema van het Jaar van de Barmhartigheid. Er zijn geen grenzen aan het aantal keren dat we worden opgeroepen om te vergeven (om barmhartig te zijn). Dit is één van de meest veeleisende aspecten van Christus’ leer. Vergeving is echter een genade (geschenk), zowel voor diegene die het schenkt, als voor diegene die het ontvangt.
  • De parabel weerspiegelt een rechtsstelsel dat vandaag als hard en onmenselijk zou worden beschouwd. Echter, er wordt aangetoond dat zelfs binnen zo’n systeem, medelijden en vergeving naast wraak en bestraffing kunnen bestaan. We moeten de kernboodschap van de parabel onderscheiden van de historische context waaruit het is ontstaan. Blijf daarom terugkeren naar de openingsverzen van de lezing.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik moet wat tijd nemen om te proberen en te zien hoe de oproep tot vergeving mij raakt. Dit is echt niet makkelijk. Vergeef en ga door met vergeven. Het betekent het loslaten van onze dierbare grieven en wrok. Ze zijn een last voor mij. Niet voor degene aan wie ik me stoor. In het Onze Vader plaats Jezus de vergeving net zo centraal als ons dagelijks brood. Niets onderscheidt duidelijker de geest van Christus van andere geesten dan dit.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Vergeving schenken kan heel moeilijk zijn. C.S. Lewis schreef: “Iedereen zegt dat vergeving een prachtig idee is, tot ze iets te vergeven hebben.” Wanneer ik er niet in slaag te vergeven, ben ik echter overgeleverd aan het kwaad dat mij werd aangedaan. Ik kan niet vooruit. Hoe vrij ben ik, of hoe afhankelijk ben ik juist van mijn wrok?
  • Als wij bereid zijn om tot zeven-maal-zeventig maal te vergeven, moeten wij ook bereid zijn om vergeving te vragen – en geloven dat wij vergeven zijn – tot zeven-maal-zeventig maal. Kan ik vergeving geven en krijgen in mijn relaties met anderen – of is dit eerder zeldzaam in mijn leven?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Petrus moet verbijsterd geweest zijn dat het pad van verzoening geen einde kent. Maar later is hij blij, omdat Jezus hem vergeeft, zelfs als hij zijn meester verloochent. Hij zag in dat als God nooit ophoudt hem te vergeven, dat hij moet proberen anderen te vergeven. Alleen degenen die vergeven horen in Gods koninkrijk.
  • Heer, om van harte vergiffenis te kunnen schenken is een genade, waarom ik wil bidden. Ik kan dit niet vanzelf, en dat weet ik. Ik ben vaak als de lelijke knecht! U bent altijd zo goed voor mij, maar ik kan zo hard zijn voor degenen die mij ergeren. Ontferm u over mij en wek mijn zachtheid in mij.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De vergiffenis die ons wordt gegeven is in de eerst plaats voor ons bestemd, maar wanneer God aan het werk is, is het niet louter een persoonlijk voordeel, maar reiken de effecten altijd veel verder.
  • Datgene wat we van God ontvangen, krijgen we gratis. Terwijl ik erken dat al het goede in mijn leven van God komt, bid ik om de vrijgevigheid die ik nodig heb om een zegen te zijn voor de anderen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten