User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 2:1-12

Het Woord van God

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: 'Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.' Er zaten enkele schriftgeleerden bij. Ze zeiden bij zichzelf: 'Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, - sprak Hij tot de lamme: - Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.' De man stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van, en zij verheerlijkten God en zeiden: 'Zoiets hebben wij nog nooit gezien.'

Marcus 2:1-12
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een verhaal van vriendschap en geloof. Vier mannen komen bij Jezus. Ze dragen een lamme vriend. Ze doen al wat ze kunnen om bij Jezus te geraken. Ze laten zich niet afschrikken door de hindernissen die ze tegenkomen en vinden een oplossing: ze leggen enkele daktegels opzij en laten hun vriend door het dak naar beneden zakken, tot vlak voor de voeten van Jezus.
  • Jezus is geraakt door hun geloof in Hem en door hun liefde voor hun vriend. Hoe sluit dit verhaal aan bij mijn leven vandaag? Wie ben ik in dit verhaal? Ben ik een van de vrienden, ben ik de lamme, of misschien Jezus?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze dramatische scène breidt de besproken thema's van de ontmoeting met de lepralijder van gisteren uit. De grote menigte die zich rond Jezus heeft verzameld om Hem te horen spreken, herinnert de lezer aan de universele zending van Jezus. Vervolgens wordt een nieuwe dimensie van die zending geopenbaard, want zonder dat het gevraagd wordt, vergeeft Jezus de zonden van de lamme. De schriftgeleerden zien de gevolgen hiervan - die man uit Nazareth gebruikt een macht die alleen aan God is voorbehouden. Terwijl alle mensen verbaasd en verheugd zijn dat Hij ook de man geneest, zien de religieuze autoriteiten dat Hij een bedreiging vormt. Zoals we later in het lijdensverhaal zien, brengen ze Jezus uiteindelijk ten val, schakelen ze Hem uit en keren ze terug naar de status quo waarin zij alleen de leiding hebben. Ik ontmoet Jezus wanneer het stil is in huis en vraag Hem om mij uit te leggen wat er werkelijk aan de hand was. Hij praat met mij over de tegenstand die ik als zijn ware volgeling kan ondervinden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus is terug in Kafarnaüm en hij lijkt te verblijven in het huis van Simon Petrus. Een menigte heeft het huis gevuld, en er staan nog meer mensen buiten. De vier vrienden van de verlamde klimmen de buitentrap op naar het platte dak. Ik zit in de buurt van Jezus. Plots worden we overladen met kleibrokken en latten van hout. De zon schijnt door het gat in het dak en we gaan allemaal achteruit als de verlamde man op zijn mat voor Jezus wordt neergelaten.
  • We zouden verwachten dat Jezus, die hun geloof en loyaliteit ziet, zal reageren door de zieke man te genezen. We zijn verrast als Hij hem zegt: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ De schriftgeleerden zien dit als godslastering. Dus starten de Joodse autoriteiten een zaak tegen Jezus die er uiteindelijk toe zal leiden dat Hij ter dood wordt veroordeeld.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een dramatisch verhaal! Je zou erbij betrokken kunnen raken door je te identificeren met de verlamde man, met een van zijn vrienden, of met een van hen die verzameld waren rond Jezus. Waar je jezelf plaatst zal invloed hebben op hoe je de afwikkeling van gebeurtenissen ervaart. Sta jezelf toe om verrast te worden!
  • Wat een eenvoudige genezing lijkt verandert in een spannende theologische confrontatie. Het is Jezus die daartoe de aanzet geeft door de verlamde zijn zonden te vergeven (waar deze niet om vroeg!). De aanwezige schriftgeleerden beschouwen dit als godslastering. Alleen God kan immers zonden vergeven. Vervolgens gebruikt Jezus zijn macht om het lichaam te genezen, als teken dat Hij het gezag heeft om ook de ziel te genezen. Marcus signaleert hier reeds de aanklacht waarop de Joodse gezagsdragers op een later tijdstip zullen trachten Hem ter dood te veroordelen - godslastering.
  • Merk op - om hem naar Jezus te brengen is de verlamde afhankelijk van zijn vrienden. Het is hun geloof dat Jezus onderkent en waarop Hij antwoordt. De verlamde zelf uit geen enkel woord in dit geheel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een van de meest leven gevende dingen die Jezus in de evangelieverhalen doet is zonden vergeven. Door dat te doen bemoedigt Hij ons niet alleen om anderen te vergeven, maar eerst en vooral onszelf te vergeven. Als wij dat doen dan leren wij in vrede te leven met de realiteit dat wij beperkte mensen zijn en fouten maken, of zorgeloos zijn in de manier waarop wij onze relaties beleven.
  • Breng bij Jezus een fout uit het verleden die je jezelf moeilijk kunt vergeven. Luister in het licht van de evangelielezing van deze dag naar Jezus’ verlangen je te vergeven en ook naar zijn verlangen dat je jezelf zou vergeven. Als de macht van Jezus om te vergeven jou aanspreekt, zeg Hem dat dan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Heer, soms heb ik me verlamd gevoeld, zonder de moed om te handelen omwille van mislukkingen of kritiek die me erg bedroefd maakten. Op zo’n moment was ik afhankelijk van de hulp van goede vrienden, zoals de dragers van de draagberrie, om me te brengen naar het punt waarop ik U kon horen zeggen: Sta op en wandel. Plotseling was ik in staat om de toekomst tegemoet te gaan zoals een vriend, zonder een berg uitvluchten.
  • Geloof opent een deur naar een levende relatie met God in Jezus. Geloof was de deur die openging naar de vergeving van de zonden, en daarna naar de genezing van de zieke man. Het geloof van allen hielp de zieke man – hij werd genezen door ‘hun’ geloof. Ons trouw gebed kan mensen, die we al dan niet kennen, helpen. Elk christelijk gebed bereikt vele anderen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten