User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lucas 18:9-14

Het Woord van God

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid - de anderen minachtten, de volgende gelijkenis. 'Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: 'God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.'

Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: 'God, wees mij, zondaar, genadig.' Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.'

Lucas 18:9-14
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus vertelt parabels om ons te helpen ontrafelen hoe God echt is. Hij maakt gebruik van vertrouwde en dagelijkse ervaringen maar draait vervolgens alles om met een verrassende wending. We gaan weg: verbaasd, geschokt en misschien blij omdat Gods wijze van denken en handelen zo anders is dan de onze.
  • Het publiek zal verwachten dat de Farizeeër geprezen wordt, maar Jezus toont hoe God het opneemt voor de man die veracht wordt, die een zondaar is, die er niet in slaagt de Wet te eerbiedigen. Hij laat zien dat God vol van erbarmen is, begaan met het lijden van de verstoten mens en het zaadje van eerlijkheid en goedheid opmerkt dat in het menselijke hart verscholen ligt. De tollenaar is nederig. In tegenstelling tot de Farizeeër smeekt hij om genade en om een vergeving die hij niet verdient.
  • Probeer om het gebed van de tollenaar te bidden. "God, wees mij, zondaar, genadig!" Je zal een bijzonder geprivilegieerd plekje aantreffen in Gods hart. Daar vind je God, en God vindt jou.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Een typische vraag na het lezen van deze passage is: ‘Met wie van deze twee mensen kan ik mezelf identificeren?’ Het antwoord is niet vanzelfsprekend! We kunnen op verschillende momenten zowel een heilige als een zondaar zijn.
  • Een Texaanse priester van de Episcopaalse Kerk, Mike K. Marsh, opperde dat de wereld een aanzienlijk betere plek zou zijn wanneer we - iedere keer als we iemand tegenkomen, zouden bidden: ‘Moge de Christus in mij de Christus in jou zien en eren, en moge de Christus in jou de Christus in mij zien en eren.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het verhaal is voor ons allemaal. Met wie identificeer ik me in dit verhaal? Het naleven van de wet is voor een Jood een daad van dankbaarheid voor Gods zorg en liefde. Hoe moeilijk is het voor ons om te aanvaarden dat we door God geliefd zijn onvoorwaardelijk (zonder ‘mits’ of ‘maar’), zonder beperkingen.
  • Ik word niet bemind omdat ik goed ben, maar omdat God goed is. Mijn zondigheid en mislukkingen zijn geen redenen om aan Gods liefde te twijfelen, maar nodigen mij juist uit om mij des te meer te verwonderen over zijn liefdevolle zachtmoedigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ben ik geschokt en verontwaardigd door deze parabel, of herken ik in mezelf ook een Farizeeër en een tollenaar? Hoezeer ik het tegenovergestelde probeer te doen, het is sterker dan mezelf: soms voel ik me heiliger en moreel verheven boven de anderen. Ik heb dan het gevoel dat ik bij mezelf alle kwaliteiten kan afvinken, die ik niet bij anderen vind. Deemoedig vraag ik om tot inzicht te komen en de diepe wortels van de hoogmoed in mijn hart te mogen zien en voelen. Ik vraag om de genade van echte nederigheid.
  • Ik neem wat tijd om het gebed van de tollenaar te herhalen, misschien op het ritme van mijn ademhaling. Dit gebed bracht hem vrede met God: “God wees mij, een zondaar, genadig.”
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Farizeeër wordt niet echt veroordeeld door Jezus. In feite zijn veel van de dingen die hij doet goed. Zijn gebed wordt echter minder gewaardeerd door God omdat hij op zijn eigen gerechtigheid vertrouwt, terwijl de tollenaar zich geheel op God's barmhartigheid verlaat. De een is gericht op God, de ander op zichzelf.
  • De Farizeeër ontleent zijn voldoening aan het feit dat hij niet de zonden begaat die andere mensen doen. Maar het gaat er niet om dit te vermijden en dat te doen, maar zich over te geven aan de barmhartigheid van God.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De beide mannen die naar de tempel gingen om te bidden waren goede mensen. De Farizeeër kon terecht zijn kwaliteiten opnoemen. Maar jammer genoeg beschouwde hij zichzelf beter dan anderen. Niemand van ons kan ten aanzien van de Almachtige zeggen dat ik superieur ben aan wie dan ook.
  • De belastinginner bleef achteraan staan. Hij was zich ervan bewust dat hij voor God een zondaar was, maar was verheugd over zijn genade. Hij voelde zich nederig en onwaardig voor de grootsheid van de Almachtige.
  • Paus Franciscus herinnert ons er voortdurend aan dat God het nooit moe wordt om ons te vergeven, maar dat wij moe worden van Hem om vergeving te vragen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Zal ik ooit helemaal verlost kunnen worden van de Farizeeër in mij? Ik voel mij zo gemakkelijk in een of ander aspect beter dan de anderen en vergeet daarbij volkomen mijn eigen tekorten. Enkel door mij het nederige gebed van de tollenaar eigen te maken kan ik mij wapenen tegen dat gevaar: ‘ God, wees mij, zondaar genadig!’.
  • Hoe gemakkelijk is het onze goedheid te meten aan alles wat we doen en niet aan wat diep in ons hart leeft. Ik vraag om de genade van een zuiver hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Dit is een prachtig vervaardigde parabel waarvan de betekenis ons in de ogen springt. Echter, er is altijd meer te leren door erover te bidden en Jezus te vragen de verborgen diepten van deze parabel te onthullen. Er kan een detail zijn dat we nooit eerder hadden opgemerkt. Of we kunnen een nieuwe manier ontdekken waarop het op ons leven toepasbaar is.
  • Het kan behulpzaam zijn om onze verbeelding te gebruiken en een van de personages te ‘worden’. Merk op hoe comfortabel of oncomfortabel we ons voelen in diens kleren. Probeer het gebed van elkeen om beurten op te zeggen. Hoe voelt dat voor jou? De ervaring leert ons dat niemand volledig ‘Farizeeër’ (hypocriet) of volledig tollenaar (oprecht zelfbewust) is.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het contrast tussen de Farizeeër en de tollenaar is zo diep ingeburgerd in onze cultuur dat het soms wordt omgedraaid. De mensen hebben meer angst om zich te verbergen achteraan in de kerk dan om in de voorste kerkbanken te zitten.
  • Hoe raakt het verhaal mij? Ik zou het vreselijk vinden om het voorwerp van menselijke minachting te zijn. Maar Heer, als ze me kenden zoals U mij kent, zouden ze het recht hebben om minachtig te voelen. En ik heb niet het recht om neer te kijken op degenen wiens zonden worden blootgelegd in de media. Wees mij genadig.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De een ging naar de tempel om zichzelf op de borst te kloppen, de ander om God te prijzen! De een vroeg niets, de ander vroeg alles. God kijkt met liefde naar het nederige hart en leidt ons van hoogmoed naar nederigheid, want hij houdt van ons in hoogmoed en nederigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • God, wees mij, een zondaar, genadig – laat dit mijn gebed zijn vandaag en altijd. Ik moet hier vandaag niet van mijn gebedsplek weggaan met een gevoel van dankbaarheid omdat ik niet ben zoals die Farizeeër! Het is God die de zondige tollenaar “rechtvaardigt”. Zijn enige verdienste bestaat erin dat hij eerlijk is tegenover God.
  • Ben ik eerlijk voor mezelf wanneer ik voor U sta, Heer? U doorgrondt mijn arme hart. Is het de ware ‘ik’ die U liefheeft, die met al die gebreken? Ik bid om nederigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De farizeeër wordt eigenlijk niet veroordeeld door Jezus. In feite zijn vele dingen die hij doet goed te noemen. Maar, zijn gebed is minder aanvaardbaar door de Vader omdat hij vertrouwt op zijn eigen gerechtigheid, terwijl de tollenaar zich helemaal overgeeft aan Gods barmhartigheid. De ene is gericht op God; de ander op zichzelf.
  • De farizeeër haalt zijn voldoening uit het feit dat hij niet de zonden bedrijft die de anderen bedrijven. Waar het echter op aankomt is niet dat je dit vermijdt en dat doet, maar veeleer dat je jezelf overgeeft aan Gods barmhartigheid.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Ik plaats mezelf naast de nederige tollenaar en vraag Gods genade omdat ik een zondaar ben. Ik vraag God dat Hij me helpt mijn eigen nood te leren kennen en de moed niet te verliezen.
  • De Farizeeër liep hoog op met zichzelf ten koste van andere mensen. Hij keek op hen neer en voelde zich boven hen verheven. Zijn er momenten waar ik mezelf op de voorgrond plaats ten koste van anderen?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten