User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 1:29-39

Het Woord van God

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden.

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: “Iedereen zoekt U.” Hij antwoordde hun: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben Ik uitgegaan.” Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Marcus 1:29-39
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er was een besef van urgentie in de manier waarop Jezus in deze situatie handelde. Zodra ze de synagoge hadden verlaten, hoorde Jezus dat Simons schoonmoeder ziek was. Hij nam haar bij de hand, genas haar en tilde haar op. Heer, help ons om beter het verschil te leren zien tussen het onmiddellijke en dringende en dingen die kunnen wachten, zodat we goede beslissingen kunnen nemen in dienst van uw volk.
  • Op een drukke dag brachten ze bij zonsondergang de zieken en de bezetenen naar Jezus. Hij werd bezocht door mensen uit heel de stad. Hij genas velen en daarna wordt ons verteld dat ‘Hij de demonen niet liet spreken omdat ze Hem kenden'. Heer, we hebben uw genezing nodig, maar meer nog een persoonlijke band met U. We willen U als Heer leren kennen met een dieper geloof, zodat we U ook aan anderen bekend kunnen maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Deze scène toont hoe belangrijk het is dat wij beschikbaar zijn. Als geloofsgemeenschap worden wij uitgenodigd om beschikbaar te zijn voor wie echt in nood is. Overal om ons heen zien we hoe armzalig het gesteld is met die bereidheid. Het komt erop aan een evenwicht te vinden tussen de nood van de mensen en ons beperkte potentieel. We helpen mensen niet vooruit als we zelf steeds op de rand van een ‘burn-out’ staan.
  • ‘Quality time’ met God doorbrengen, bidden, terugblikken en onze energie weer opladen - dat is van groot belang! Jezus geeft ons hier een uitstekend voorbeeld door zelf weg te gaan naar een eenzame plek om er te bidden. Laten we steeds dicht bij de bron van liefde blijven.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze lezing komen veel aspecten van het leven van Jezus samen. Na het ochtenddrama in de synagoge ging Jezus naar het huis van Simon en Andreas. De voorschriften voor de sabbatsheiliging noodzaakten hen om gedurende die dag rust te betrachten. Maar Simons schoonmoeder was ziek en Jezus voelde zich geroepen haar te genezen. Mededogen stelt Hij altijd boven de wet.
  • Met zonsondergang eindigde de sabbat en daardoor was het ‘de hele stad’ toegestaan om met hun zieken en bezetenen naar Hem te komen. Zij verzamelden zich bij de deur tot Jezus zijn genezende kracht op hen had uitgeoefend. Hoe laat zou het zijn geworden voordat Hij daarmee klaar was? Toch sloop Jezus al vroeg in de ochtend, ‘toen het nog helemaal donker was’, het huis uit, vond een eenzame plek en gaf zichzelf over aan gebed. Waarom voelde Jezus de noodzaak tot bidden? Verbaast het je?
  • Een groep werd erop uit gezonden om Jezus te gaan zoeken. Toen ze Hem hadden gevonden volgde er een gesprek waarin een apostolische keuze vervat is: terugkeren naar Kafarnaüm, zoals de inwoners wilden, of zijn tocht voortzetten naar andere steden? Jezus had reeds (in gebed?) besloten tot het tweede. Wat zou jij geadviseerd hebben?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De evangelieverhalen vertellen ons dat Jezus zieken genas, duivels uitdreef en verkondigde, maar ook dat Hij de gewoonte had naar een eenzame plaats te gaan om er te bidden. Hij voelde de nood in contact te blijven met het feit dat Hij de Geliefde van God was. Hij moet de afwezigheid van menselijke bevestiging wel heel uitputtend gevonden hebben.
  • Misschien kun je in het gebed met Jezus spreken over jullie gemeenschappelijke ervaring van dit gemis aan menselijke aanvaarding en waardering. Laat Hem je zeggen hoezeer Hij je waardeert als een metgezel en als iemand die deelneemt aan zijn werk. Merk op en verwoord hoe je tegelijk afweert en geniet van wat Hij tot je zegt.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus gaat al predikend rond en Hij drijft demonen uit. We mogen het zo begrijpen dat die twee handelingen omzeggens hetzelfde zijn. Ware het niet voor de duivels (die net hier hun stem willen laten horen), dan zouden zelfs kwaal en ziekte verdwijnen. Jezus gaat persoonlijk de strijd aan met het koninkrijk van het kwaad.
  • Regelmatig voel ik mij machteloos tegenover alles wat er in de wereld gebeurt. Ik voel mij ook weerloos tegenover de wispelturige neigingen in mijn eigen hart. Op die momenten vraag ik dat Jezus met zijn kracht aan mijn zijde komt staan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het eerste moment van Jezus’ zending is een wirwar van activiteiten. We moeten ons goed realiseren dat wanneer Jezus binnentreedt in ons menselijk bestaan, dingen snel en ten goede veranderen voor hen die er open voor staan. Hier is een nieuwe schepping! Iedereen wordt verwacht erbij betrokken te zijn.
  • Maar wat heb ik van Jezus nodig? Ben ik gewoon een toeschouwer in de scène, of vecht ik om dicht bij Hem te komen? Zijn aanwezigheid brengt volheid van leven – heb ik daar behoefte aan? Laat het niet waar zijn dat ‘iedereen op zoek is naar Hem’ – behalve ik.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er is een moment van waarheid in de genezing van Simons schoonmoeder. Wanneer we genezen worden van een ziekte door om het even welk middel, is het verleidelijk om rust te nemen en de wensen en felicitaties van de mensen in ontvangst te nemen. Deze zieke vrouw voelde haar koorts zakken en de energie terugkeren in haar leden “ en ze begon hen te bedienen”.
  • Heer, dank U voor mijn gezondheid. Niet zozeer om er zelf van te genieten dan wel als middel om anderen te kunnen dienen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bij wie ga jij te rade met je zorgen ? Jezus luisterde naar het gebed van Simon voor zijn zieke schoonmoeder en de koorts verdween. Er is geen zorg die Hij niet met en voor ons ter harte neemt. Schenk Hem je volle vertrouwen.
  • Heer Jezus, U bent mens geworden voor ons. U bracht geluk in een familie te Kana. U gaf genezing en hoop aan de schoonmoeder van Simon Petrus en aan de lamme en de blinde. U gaf brood aan wie honger had. U schonk ons uw leven, uw lichaam, uw geest, uw moeder, - U gaf ons alles. Dank U !
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus, dit Evangelie schetst een heel drukke dag in uw leven. Zoals U weet, kunnen mijn dagen ook heel druk zijn. Maar U vindt tijd om te bidden en ik moet proberen om hetzelfde te doen. U zegent de tijd die ik aan het gebed besteed en mijn leven wordt er vruchtbaarder door.
  • Wanneer Simons schoonmoeder genezen is, doet ze wat Jezus deed. Zij bedient degenen die in nood zijn. Zij wordt een volgeling. Spiritueel welzijn houdt een bereidheid in om te dienen, terwijl spirituele ziek zijn inhoudt dat ik me alleen zorgen maak over mezelf. Ik vraag de Heer om mij echt gezond te maken.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Hoewel ze Jezus nog maar pas leerden kennen, voelden zijn leerlingen snel dat Hij speciaal met ‘Geest’ begiftigd was. De eerste die Hij genas was een vrouw. Vrij van koorts toonde de schoonmoeder van Petrus wat echt leerling-zijn betekent: anderen dienen.
  • Heer, het is niet goed dat ik U alleen zoek als het moeilijk gaat. Het zou fijn zijn als ik zou groeien in dankbare liefde omdat U mij steeds weer recht roept en uitnodigt om mijn omgeving te dienen.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten