User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 1:21-28

Het Woord van God

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit.

Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.' Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga weg uit die man.' De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

Marcus 1:21-28
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus was op sabbat in de synagoge. Hij gaf er onderricht en zo kwam zijn profetische levensstijl aan het licht. Hij sprak met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Hij had iets fris en nieuw te delen en Hij deed dit op een overtuigende manier. Heer, wij bidden dat ook wij profeten mogen zijn en uw boodschap mogen verspreiden met gezag.
  • Marcus wilde dat de mensen zouden geloven in het goede nieuws van Jezus, de Zoon van God. Maar velen waren traag. Het leek wel of de onreine geesten eerder geloofden in wie Hij was. Jezus toont zijn macht en gezag door de duivel uit te drijven. Heer, we hebben een dieper geloof in U nodig. U bent door God gezonden. We weten dat U groter bent dan de krachten van de duivel.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op sabbat nam Jezus de tijd om naar de synagoge te gaan en onderricht te geven. Hij maakte indruk op de aanwezigen. Door zijn handelingen toonde Hij zijn kracht om te genezen en te redden en door zijn woorden gaf hij zijn toehoorders geestelijke voeding. Heer, geef ons oren om uw woord te horen, dat altijd nieuw is. Moge het ons sterken in het volgen van U.
  • Jezus werd door een onreine geest herkend zoals Hij was en werd genoemd de 'Heilige Gods'. De kracht van Jezus was groter en Hij wierp de geest uit. Heer, geef ons de wijsheid om op U te vertrouwen bij de uitdagingen waarmee we in het leven worden geconfronteerd, vooral als ze te sterk lijken om ermee om te gaan.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Door duivels uit te drijven laat Jezus zien dat er in het rijk van God geen plaats is voor beklemmende kwade krachten die op Gods kinderen drukken. Niemand zou in de hel moeten leven. Jezus lijdt tot het einde van de wereld in doodsangst en staat naast ons tegen alle vormen van verslaving, uitbuiting, geweld en misbruik.
  • Ik heb de bitterheid van gebroken dromen geproefd; ik heb de doodsheid van mijn wegen gekend. Mijn verslindende behoeften waren de god die ik aanbad; ik sprak de naam van de Heer met een leeg hart. Maar U, Heer, kunt mij niet vergeten. U brengt mij tot leven door de trouw van echte vrienden. U geneest me door de moed van hun genereuze liefde
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De passage van vandaag toont een typische dag uit het leven van Jezus, waarin je Hem bezig ziet met de belangrijkste activiteiten van zijn zending: onderricht geven en genezen. Jezus’ autoriteit straalt kracht uit en vrijheid, ze is nooit verdrukkend of veroordelend.
  • Kunnen wij in ons leven de kracht en de vrijheid van deze autoriteit van Jezus toelaten? Kunnen we naar zijn onderricht luisteren en onszelf plaatsen in zijn evangelieboodschap om zijn genezing en bevrijding te ervaren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Er worden hier strijdlijnen getrokken. Jezus, dat weten we al, draagt de heilige Geest in zich en brengt de blijde boodschap van Gods liefde voor de mensheid. De onreine geest vertegenwoordigt de krachten die de mensen domineren en minder vrij maken. Een dergelijke ingrijpende dynamiek vindt men overal in het menselijk leven terug: in familiebanden, in het godsdienstonderwijs, in de politiek, in de economie, enz. Alle vormen van machtsmisbruik zijn inbegrepen. We zien het overal. Maar voor Jezus staat zijn gezag in dienst van anderen, zoals in deze genezingsscène.
  • Gezag tonen ten dienste van anderen is een geliefd thema in Marcus' voorstelling van Jezus. Hij zal sterven in wat een vergeefse poging lijkt om het misbruik van de macht uit te bannen. Hier word ik ingewijd in wat het betekent om volgeling te zijn. Er rijzen twee vragen: Probeer ik soms anderen te domineren? Protesteer ik wel eens tegen onderdrukking? Ik vraag mij af welke gedragsverandering ik nodig heb.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het is sabbat en ik zit in de synagoge van Kafarnaüm. Ik zie Jezus binnenkomen met de vier plaatselijke vissers, die net alles achter zich hebben gelaten om Hem te volgen. Jezus leest voor uit de Joodse schriften. Zijn onderricht is gezaghebbend en overtuigend. Het maakt op ons allen een diepe indruk. Plotseling horen we een schelle schreeuw van een man die bezeten is door een kwade geest. Jezus legt de onreine geest rustig het zwijgen op en drijft hem uit. Wij verbazen ons over zijn moeiteloos gezag over de krachten van het kwaad.
  • Jezus leert ons bidden tot zijn Vader (Matteüs 6:9,10,13): ‘Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Rijk kome, breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Synagogen waren in opkomst in de eerste eeuw. Het waren plaatselijke centra die zowel gebruikt werden voor samenkomsten van de gemeenschap als voor studie en gebed. Veel gebeurtenissen uit het Evangelie spelen zich daar af. Jezus kon er zeker van zijn dat Hij er luisterend publiek vond. In de evangelielezing van vandaag benadrukt Marcus Jezus gezag, dat Hij op twee manieren uitoefent.
  • Ten eerste onderwijst Hij met gezag – zijn eigen gezag. Dit wijkt af van het onderricht van de schriftgeleerden, dat sterk leunt op wat anderen hebben gezegd of geschreven. Ten tweede toont Jezus gezag over onreine geesten. Hij is in staat om de geest, die in het verhaal bezit heeft genomen van de ongelukkige man, het hoofd te bieden, het zwijgen op te leggen en te verjagen. Dergelijke uitdrijvingen verwijzen naar de uiteindelijk overwinning van Gods koninkrijk over het kwaad en de dood.
  • In de oude wereld werden veel ziektes toegeschreven aan het bezeten zijn door kwade geesten. Maar als je bidt met het Evangelie van vandaag is het niet nodig je hier nu mee bezig te houden!
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus verkondigde de Blijde Boodschap niet alleen door wat Hij zei maar vooral door wat Hij deed. Het evangelieverhaal van vandaag toont ons iemand die met een moed en een wijsheid sprak die de gewone mensen trof door de echtheid ervan.
  • Merk gedurende enkele momenten van gebed zelf op, en bewonder, wat er in Jezus zo een indruk maakte op hen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Op een bepaald moment in hun leven kunnen mensen het gevoel krijgen te worden overmand door machten en krachten die te sterk voor hen zijn. Ze voelen de nood zich tot een macht ver boven henzelf te wenden.
  • Jezus, beschikkend over kracht en gezag, komt ons heel nabij. Hij komt tot ons in zijn onderricht, in de christengemeenschap en in de Kerk.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Heilige Marcus beschrijft Jezus als iemand die in beslag genomen is door de oorlog tegen de cosmische krachten van het kwade. Jezus overwint de vijand van de wereld, maar op een totaal andere manier dan wij zouden verwachten, zoals we zien in het Lijdensverhaal. Geloven wij dat we dit kunnen doen door te bidden: ‘ Verlos ons van het kwade’?
  • In dit verhaal herkent de vijand, de ‘onreine geest’, heel duidelijk dat Jezus de Heilige Gods is die overwint wat tegengesteld is aan God. Hij is een Verlosser en Hij is hard aan het werk. Als leerlingen kunnen we bij Hem schuilen, en niet ontmoedigd worden wanneer het kwade lijkt te zegevieren. Dan kunnen we met moed het hoofd bieden aan plaatselijke situaties die onmenselijk zijn en de Blijde Boodschap brengen aan diegenen die teneergedrukt worden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Het onderricht van Jezus komt recht uit zijn hart, vanuit zijn relatie met God. Ik vraag God om mij te zegenen zodat al mijn woorden en daden getuigen van mijn geloof en vertrouwen.
  • Hoewel ik het gezag gegeven door onderwijs, wijding of verkiezing kan waarderen, overweeg ik hoe Gods Geest aan mij is gegeven zodat ik, net als Jezus, genezing en waarheid mag dienen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Met duiveluitdrijvingen toont Jezus ons dat er in Gods rijk geen plaats is voor onderdrukkende en vernietigende krachten die zwaar wegen op Gods kinderen. Niemand zou in een hel mogen leven. Jezus lijdt mee tot het einde der tijden, en strijdt met ons tegen elke vorm van verslaving, uitbuiting, geweld en misbruik.
  • Ik heb de bitterheid geproefd van gebroken dromen, het uitzichtloze van mijn paden gekend. Mijn verterende verlangens waren de god die ik aanbad. Ik sprak Gods naam uit met een leeg hart. Maar U, Heer, zal mij niet vergeten. U houdt mij in leven via de trouw van echte vrienden. U heelt mij door de kracht van hun gulle liefde.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Bezetenheid was een gekend en aanvaard gegeven in de tijd van het Nieuwe Testament. Of ik nu geloof in persoonlijke demonen of niet, soms heb ik de indruk door God opzij te zijn gezet. Heilige Ene God, breng mij steeds dichter bij U als duistere krachten mij verontrusten en van U trachten te verwijderen.
  • Jezus, van het begin af van uw optreden was het duidelijk wat voor U ‘macht’ betekende: geen dominantie maar genezend aanwezig zijn. Op welke wijze beoefen ik mijn ‘macht’ en gezag?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus spreekt het woord van God zoals niemand het ooit eerder gesproken heeft. De rabbijnen onderbouwen hun verklaringen met citaten van andere autoriteiten. Maar Jezus heeft geen menselijke autoriteiten nodig voor zijn verklaringen. Wanneer Hij spreekt, spreekt God. Door Gods Geest geleid confronteert en vernietigt Jezus de macht van het kwaad.
  • Heer, ik ben geconfronteerd met een wereld vol geweld, hebzucht, honger en kwaad. Ik worstel om te geloven dat U het kwaad overwonnen heeft. Help mij zien dat U aan het werk bent in de kleine tekenen van liefde, gerechtigheid en waarheid om mij heen.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus onderrichtte met gezag; een gezag dat voortkwam uit zijn persoon. Hier zien we wat het betekent om ten volle mens te zijn: medelijdend, onbevreesd, liefdevol, met een passie voor rechtvaardigheid en een besef van wat er in een mensenhart leeft. Door naar Hem te kijken en zijn woorden en daden te overwegen kan ook ik leren hoe ik ten volle mens kan zijn.

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten