User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2019-04-19

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog: Hij woont in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Heer, schenk mij de genade
van vrijheid van geest.
Reinig mijn hart en ziel,
opdat ik leven mag in vreugde,
in uw liefde.

Bewustzijn

Hoe wonderlijk is het, Heer,
dat het mogelijk is
om in uw aanwezigheid te komen!
Op om het even welk ogenblik.
waar ik me ook bevind in de wereld.
Ik hoef enkel uw Naam uit te spreken.

Het Woord van God

Johannes 18,1-19,42

In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek Kedron. Daar was een boomgaard die Hij met zijn leerlingen binnenging. Maar ook Judas die Hem zou overleveren kende deze plaats omdat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Zo kwam Judas daarheen met de afdeling soldaten en met dienaars van de hogepriesters en Farizeeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapens. Jezus, die alles wist wat over Hem ging komen, trad naar voren en zei tot hen: 'Wie zoekt gij?' Zij antwoordden Hem: 'Jezus de Nazoreeër.' Jezus zei hun: 'Dat ben Ik.' Ook Judas, zijn verrader, bevond zich bij hen. Nauwelijks had Jezus hun gezegd: Dat ben Ik, of zij weken achteruit en vielen op de grond. Nog eens vroeg Hij hun: 'Wie zoekt gij?' Zij zeiden: 'Jezus de Nazoreeër.' Jezus antwoordde: 'Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Als gij Mij zoekt, laat deze mensen dan gaan.' Vervuld moest worden wat Hij gezegd had: Niemand van hen die Gij Mij gegeven hebt liet Ik verloren gaan.

Maar Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het en verwondde daarmee de knecht van de hogepriester door hem het rechteroor af te slaan. De naam van die knecht was Malchus. Jezus echter sprak tot Petrus: 'Steek dat zwaard in de schede; zou Ik de beker niet drinken die mijn Vader Mij gegeven heeft?' De afdeling met de bevelhebber en de dienaars van de Joden grepen toen Jezus vast, boeiden Hem en brachten Hem eerst naar Annas. Deze was namelijk de schoonvader van Kájafas die dat jaar hogepriester was, dezelfde Kájafas die aan de Joden de raad had gegeven: Het is beter dat er één mens sterft voor het volk. Simon Petrus en nog een andere leerling volgden Jezus. Die leerling nu was een bekende van de hogepriester en zo ging hij tegelijk met Jezus het paleis van de hogepriester binnen, terwijl Petrus buiten de poort bleef staan. Die andere leerling, de bekende van de hogepriester, kwam naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus naar binnen. Het meisje dat aan de poort stond vroeg Petrus: 'Ben je ook niet een van de leerlingen van die man?' Hij zei: 'Welneen.' Omdat het koud was hadden de knechten en dienaars een houtskoolvuur aangelegd en stonden zich te warmen. Ook Petrus stond bij hen en warmde zich. De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: 'Ik heb openlijk tot de wereld gesproken. Ik heb altijd onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel waar alle Joden bijeenkomen en er is niets wat Ik in het geheim heb gesproken. Waarom ondervraagt gij Mij? Ondervraag de mensen die gehoord hebben wat Ik heb verkondigd. Die weten goed wat Ik heb gezegd.' Op dit woord gaf een van de dienaars die naast Hem stond Jezus een klap in het gezicht en voegde Hem toe: 'Antwoordt Gij zo de hogepriester?' Jezus antwoordde hem: 'Indien Ik iets verkeerds gezegd heb verklaar dan wat er verkeerd in was; maar indien het goed was waarom slaat gij Mij?' Daarop zond Annas Hem geboeid naar de hogepriester Kájafas.

Simon Petrus stond zich te warmen toen iemand hem vroeg: 'Ben ook jij niet een van zijn leerlingen?' Hij ontkende het en zei: 'Welneen.' Maar een van de knechten van de hogepriester, een bloedverwant van de man wie Petrus het oor had afgeslagen zei: 'Heb ik je niet in de boomgaard bij Hem gezien?' Petrus ontkende het opnieuw en meteen begon er een haan te kraaien. Toen brachten ze Jezus van het huis van Kájafas naar het pretorium. Het was vroeg in de morgen. Zelf gingen zij het pretorium niet binnen want ze moesten het paasmaal kunnen eten en mochten zich daarom niet verontreinigen. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg hun: 'Welke beschuldiging brengt gij tegen deze man in?' Zij gaven hem ten antwoord: 'Als dit geen misdadiger was zouden wij Hem niet aan u hebben overgeleverd.' Daarop zei Pilatus: 'Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw Wet!' De Joden antwoordden hem: 'Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.' Zo zou Jezus' woord in vervulling gaan waarmee Hij had aangeduid welke dood Hij zou sterven. Nu ging Pilatus het pretorium binnen, riep Jezus bij zich en zei tot Hem: 'Zijt Gij de koning der Joden?' Jezus antwoordde hem: 'Zegt gij dit uit uzelf of hebben de anderen u over Mij gesproken?' Pilatus gaf ten antwoord: 'Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?' Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.' Pilatus hernam: 'Gij zijt dus toch koning?' Jezus antwoordde: 'Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.' Pilatus zei tot Hem: 'Wat is waarheid?' Na die woorden ging hij weer naar buiten tot de Joden en zei: 'Ik vind hoegenaamd geen schuld in Hem. Maar er bestaat onder u de gewoonte dat ik met Pasen iemand vrijlaat. Wilt gij dus dat ik u de koning der Joden vrijlaat?' Toen begonnen ze opnieuw te schreeuwen: 'Neen, Die niet, maar Barabbas!' Barabbas was een rover.

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: 'Gegroet, koning der Joden!' En zij sloegen Hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: 'Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt geen schuld in Hem vind.' Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de purperen mantel droeg. Pilatus zei tot hen: 'Ziehier de mens.' Maar toen de hogepriesters en hun dienaars Hem zagen schreeuwden ze: 'Kruisigen, kruisigen!' Pilatus zei hun: 'Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem want ik vind geen schuld in Hem.' De Joden antwoordden hem: 'Wij hebben een Wet en volgens die Wet moet Hij sterven omdat Hij zich voor Gods Zoon heeft uitgegeven.' Toen Pilatus dit hoorde werd hij nog meer bevreesd. Hij ging het pretorium weer binnen en sprak tot Jezus: 'Waar zijt Gij vandaan?' Jezus gaf hem echter geen antwoord. Daarom zei Pilatus: 'Gij spreekt niet tegen mij? Weet Ge dan niet dat ik de macht heb om U vrij te spreken maar ook de macht heb om U te kruisigen?' Jezus antwoordde: 'Ge zoudt volstrekt geen macht over Mij hebben als u die niet van boven gegeven was. Daarom is de zonde van hem die Mij aan u heeft overgeleverd groter.' Van dit ogenblik af wilde Pilatus ertoe overgaan Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: 'Als ge die man vrijlaat zijt ge geen vriend van de keizer. Wie zich voor koning uitgeeft komt in verzet tegen de keizer.' Toen Pilatus hen dit hoorde roepen liet hij Jezus naar buiten brengen en ging op de rechtersstoel zitten, op de plaats die Litóstrotos heet, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Hij zei tot de Joden: 'Hier is uw koning.' Maar zij schreeuwden: 'Weg, weg met Hem! Kruisig Hem!' Pilatus vroeg: 'Zal ik dan uw koning kruisigen?' De hogepriesters antwoordden: 'Wij hebben geen andere koning dan de keizer!' Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan, en zij namen Hem over.

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: Jezus, de Nazoreeër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De hogepriesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus: 'Ge moest er niet op zetten: 'de koning van de Joden', maar: 'Hij heeft gezegd: Ik ben de koning van de Joden'.' Pilatus antwoordde: 'Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven.' Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: 'Laten we die niet scheuren maar er om loten wie hem krijgt.' Aldus moest de Schrift vervuld worden: Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad zei Hij tot zijn moeder: 'Vrouw zie daar uw zoon.' Vervolgens zei Hij tot de leerling: 'Zie daar uw moeder.' En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden: 'Ik heb dorst.' Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: 'Het is volbracht.' Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.

Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven – het was bovendien een grote sabbat – vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds dood was sloegen zij Hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld, terwijl nog een ander Schriftwoord zegt: Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken. Daarna vroeg Jozef van Arimatéa die een leerling was van Jezus maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Toen Pilatus dit had toegestaan ging hij dus heen en nam het lichaam weg. Nikodémus, die Hem vroeger ‘s nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. Zij namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Op de plaats waar Hij gekruisigd werd lag een tuin en in die tuin een nieuw graf waarin nog nooit iemand was neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was legden zij Jezus daarin neer.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag heet Goede Vrijdag, maar wat is er zo goed aan de dag die een vreselijke moord memoreert op iemand die volkomen onschuldig en goed is? Wordt hij goed genoemd, omdat een kwade God tevreden was dat zijn Zoons lijden genoegdoening gaf voor de zonden van de wereld? Nee, hij heet goed omdat het op een zeer indrukwekkende wijze de grenzeloze liefde van God voor de wereld onthult, een liefde die alle zonden in vergeving omvat.
  • Er is geen eigenschap van straf in God. Wij straffen onszelf als we zondigen, maar zelfs in ons zondigen is God aanwezig, probeert Hij ons aan zich te trekken door genade en liefde. De redding van de mensheid is door liefde. Dit is waarom de vroege kerk die vrijdag ‘goed’ noemde. Een nieuwe beschaving van liefde werd die dag geboren. Ik bedank de stervende Jezus dat Hij zijn leven voor ons allemaal heeft gegeven en ons hoop geeft.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Je bewust worden van Gods aanwezigheid

Mocht iemand vragen om een ander woord om "God" te benoemen, dan zou je het woord "Aanwezigheid" kunnen gebruiken. Immers, zo is God. Toen Mozes de Heer om zijn naam vroeg, antwoordde de Heer "Ik ben die is", wat wil zeggen "Ik ben aanwezig". God zegt echt "Ik zal er zijn voor jou". God is aanwezig in het hart van alles, in het bijzonder in ons. De naam van Jezus is Emmanuel, wat wil zeggen "God is met ons". Het Evangelie volgens Matteüs eindigt met deze prachtige uitspraak: "Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.(uit Finding God in All Things van Brian Grogan sj)

 

 

Lichaamsoefening

(vrij naar God of Surprises van Gerry W Hughes SJ)

Zit in je stoel, rechtop maar toch makkelijk, met steun in de rug. Ontspan je lichaam (zonder je te laten hangen), met je voeten op de grond en je handen in rust op je dijen of samengevouwen op je schoot.

Sluit je ogen of houd ze gericht op een welbepaald punt tegenover jou. Concentreer je nu helemaal op wat je voelt in je lichaam. Je kan beginnen bij je voeten en zo geleidelijk aan naar boven gaan. Geef opeenvolgend aandacht aan elk deel van je lichaam dat je kan voelen. Ga van een het een naar het ander. Hoe langer je je aandacht gericht kan houden op een lichaamsdeel, hoe beter. Wees aanwezig bij wat je voelt, eerder dan na te denken over die gevoelens. Mocht je je niet meer makkelijk voelen in de houding die je aangenomen hebt, mocht het gaan jeuken en mocht je graag een andere houding willen aannemen, laat die onbehaaglijkheid dan toe, stel jezelf gerust, erken het ongemak en ga gewoon verder, zonder te bewegen, met het toespitsen van je aandacht op wat je voelt in je lichaam.

Gewoonlijk laat onze geest niet toe dat we hier lang in rust mee bezig zijn. Snel komen er bedenkingen en vragen als: "Ik ben hier kostbare tijd aan het verspillen. Wat heeft dit te maken met gebed? Is dit niet eerder een hindoe-achtig gedoe. Waar is dit goed voor?" Laat deze vragen en bedenkingen toe op dezelfde wijze als de jeuk van daarnet: erken ze voor wat ze zijn, en spits je vervolgens terug toe op het voelen van je lichaam.

Zo je dit verlangt kan je meer expliciet gaan bidden en het zinnetje van Paulus in jezelf laten weerklinken: "In Hem leef ik, beweeg ik en ben ik."

 

 

Default
Presence

Ademhalingsoefening

Vrij naar God of Surprises van Gerry W Hughes SJ
In deze oefening ga je al je aandacht concentreren op de lichamelijke gewaarwordingen van het in- en uitademen. Probeer hierbij het ritme van je ademhaling constant te houden.

Spits je aandacht toe op de frisse lucht die je je neusgaten voelt binnenkomen en vervolgens op de warme lucht wanneer je uitademt. Het zou kunnen dat je bij het begin je heel bewust wordt van je ademhaling en dat je vaststelt dat ze onregelmatig wordt. Gewoonlijk blijft dit echter niet duren. Mocht dit wel het geval zijn en je merkt dat je in ademnood komt, dan wil dit zeggen dat dit op dit ogenblik geen geschikte oefening is voor jou.

De meeste mensen stellen vast dat bij deze oefening hun wijze van ademen gaat veranderen. De ademhaling wordt dieper en langzamer en ze beginnen zich wat slaperig te voelen. Op zich is het een heel goede ontspanningsoefening. Als je er echter een meer expliciet gebed van wil maken, laat dan het inademen de uitdrukking zijn van alles waar je naar verlangt in het leven, hoe onbereikbaar dat verlangen ook mag lijken. Laat je uitademen vervolgens uitdrukking zijn van je verlangen om alles aan God toe te vertrouwen, je leven en je zorgen, je zonde, je schuld en je spijt.

Het is belangrijk dat je dit alles doet zonder jezelf te beoordelen, ongeacht of het gaat over goedkeuren of afkeuren. Houd je aandacht gericht op je verlangen om die zorgen over jezelf los te laten en ze niet vast te houden als waren ze een kostbare schat.

Default
Presence

Luisteroefening

• Zit in je stoel, rechtop maar toch makkelijk, met steun in je rug.
• Let nu op alle geluiden die je kan horen, vanop afstand. Luister er naar, zonder te proberen om ze te benoemen ...
• Let nu op de meer subtiele geluiden die komen van dichterbij. Gewoon luisteren, je er bewust van worden.
• En het geluid van je hartslag, zachtjes, op het eigen ritme van je leven ...
• En het geluid van de stilte in de ruimte waar je bidt, de stilte binnen in jezelf ...
• Luister zo, enkele minuten lang.

(Vrij naar Praying in Lent van Donal Neary sj)

 

 

Default
Presence

Bidden om vrijheid

Dit gebed helpt ons om voor God te komen. De heilige Ignatius noemt dit “het voorbereidend gebed”,  meer in het bijzonder  de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en geestelijke werkzaamheden zuiver gericht mogen zijn op de dienst en de lof van zijne goddelijke Majesteit. (Geestelijke Oefeningen, nr 46). Misschien kunnen de volgende woorden je helpen:Heer, ik verlang echt om me goed voor te bereiden op deze gebedstijd.


Ik wil me helemaal beschikbaar en aandachtig maken voor U.


Help me om mijn bedoelingen helder te krijgen en uit te zuiveren.


In mij leven zo’n tegenstrijdige verlangens.


Ik kan me druk maken om zaken die totaal onbelangrijk zijn.


Ik weet dat als ik U mijn hart toevertrouw,


alles was ik doe op U gericht zal worden.


 


In alles wat ik vandaag ben, alles wat ik probeer te doen,


al mijn ontmoetingen, mijn nadenken , zelfs mijn frustraties en mislukkingen,


en in het bijzonder deze gebedstijd,


geef dat ik in dit alles mijn leven in uw handen mag leggen.


Heer, ik ben de uwe. Doe met mij wat Gij verlangt.


 

Amen.

Wat is een bewustzijnsonderzoek?

Als het waar is dat God aan het werk is tot in de kleinste details van ons leven, hoe kunnen we dan zijn handelen en ons antwoord daarop op het spoor komen?


Aan het einde van de dag, meer in het bijzonder voor het slapengaan, heeft onze geest de neiging om terug te blikken op de gebeurtenissen van de voorbije dag. Dit vraagt geen bijzondere inspanning van onze kant. Dit teruglikken kan zo intens zijn dat, indien we een bijzonder gevulde dag achter de rug hebben, het soms moeilijk kan zijn om de slaap te vinden. We blijven maar verder doorgaan op een ruzie, bedenken pertinente en indringende antwoorden die we hadden kunnen verzinnen waren we maar iets meer bij de pinken geweest, en zo voort.


Het bewustzijnsonderzoek speelt in op deze spontane neiging van onze geest. Het kan ons helpen om meer bewust te worden van Gods aanwezigheid en handelen in ons dagdagelijks leven, en om beter aan te voelen wanneer we met Gods genade meewerken, dan wel wanneer we die afwijzen.

Hoe doe je een bewustzijnsonderzoek?

Laat je geest wat rondkuieren doorheen de voorbije 24 uur. Het is niet de bedoeling om jezelf te gaan beoordelen, goedkeuren of afkeuren. Wees aandachtig voor en smaak enkel die momenten waarvoor je dankbaarheid voelt. Zelf de meest verschrikkelijke rotdag telt wel enkele goede ogenblikken. Als we maar de tijd nemen om ernaar op zoek te gaan. Soms zal het enkel gaan over het zien van een regendruppel die neervalt , of het loutere feit dat ik kan zien. Mensen die zich de moeite getroosten om deze oefening te doen zijn vaak verwonderd over het aantal en de verscheidenheid van mooie momenten in een dag die anders snel in de vergetelheid zouden terechtkomen of overschaduwd zouden worden door de een of de andere onaangename ervaring gedurende die dag. Als je je eenmaal de gebeurtenissen waarvoor je dankbaar bent hebt herinnerd, neem dan ook nog even de tijd om God hiervoor uitdrukkelijk te danken en te loven.
De volgende stap na het danken is het in herinnering brengen van je innerlijke stemmingen en gevoelens. In de mate van het mogelijke kan je hierbij aandacht besteden aan wat er aanleiding toe gegeven heeft. Maar steeds zonder jezelf te beoordelen.
Kijk naar die stemmingen in aanwezigheid van de Heer en vraag Hem dat Hij je toont welke de onderliggende houdingen waren. Het komt er niet op aan om onze ervaring te gaan analyseren. Wel om ze te beschouwen in aanwezigheid van Christus en om Hem ons te laten tonen waar we Hem in ons binnen hebben gelaten en waar we de deur voor Hem hebben afgesloten. Dank Hem voor de keren dat we zijn heerlijkheid hebben toegelaten en vraag vergiffenis voor de keren dat we Hem de toegang hebben geweigerd. Hij weigert nooit om te vergeven. De Heer kent onze zwakheden veel beter dan wijzelf. Het enige wat we moeten doen is voor Hem komen. Hij kan onze zwakheid omvormen tot kracht. We kunnen afsluiten met een kort gebed, dat meteen ook vooruit kijkt naar de dag die komen gaat en vraagt om Gods kracht.

 

 

Default
Consciousness

Gebed voor bewustzijnsonderzoek

Heer, Gij kent mij beter dan ik mezelf ken.


Uw Geest doordringt elk ogenblik van mijn leven.


Dank voor de genade en liefde die Gij over mij uitstort.


Dank voor uw doorlopende, vriendelijke uitnodiging om mijn leven open te stellen voor U.


Vergeef me voor al die keren dat ik op die uitnodiging niet ben ingegaan,


en dat ik mezelf van U heb afgesloten.


 


Help me, voor de dag die komen gaat, om uw aanwezigheid in mijn leven te onderkennen,


om mezelf te openen voor U, om U in mij werkzaam te laten zijn,


tot uw grotere heerlijkheid.


Amen.

Default
Consciousness

Luisteren naar het Woord

Lees de passage, langzaam, meerdere keren. Welk woord of vers trekt je aandacht? Blijf bij dat woord of vers zolang als je er smaak in vindt en ga dan naar het volgende.
Je kan het vergelijken met het eten van een snoepje. Het is niet de bedoeling om het vers te gaan ontleden, net zoals je normaal een snoepje ook niet gaat in stukjes breken om er een scheikundige analyse van te maken, vooraleer het te proeven.

Vaak zal een vers onze aandacht trekken op het niveau van onze onderbewuste verlangens, lang voordat ons bewustzijn de reden van deze aantrekking door heeft. Daarom precies is het goed om zolang als mogelijk stil te staan bij een vers, zonder te proberen om het te ontleden.

Mijn geest kan geconfronteerd worden met allerhande verstrooidheden. Maar sommige gedachten zijn helemaal geen verstrooidheden. Ze kunnen zelfs centraal komen te staan in mijn gebed. Het is alsof dat vers van de Schrift werkt als een zoeklicht dat ik laat schijnen over de stroom van mijn bewustzijn, gedachten, herinneringen, reflecties, dagdromen, hoop, ambities en angsten en dat ik bid met de combinatie van Gods woord en mijn eigen gedachten en gevoelens.

 

 

De Schrift als een zoeklicht

Het openingsvers van de Bijbel, De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en, de Geest van God zweefde over de wateren, beschrijft wat nu is, niet het verleden. Als ik bid met de Schrift laat ik de Geest van God zweven over de chaos en de duisternis van mijn persoon.
Als ik toelaat dat het Woord van God over mijn zorgen gaat zweven, dan wordt alles mogelijk. Want Hij is een God van verrassingen. Het is belangrijk dat ik de chaos die bestaat in mij niet verberg voor Gods Woord of voor mezelf. Vaak denken we dat het niet hoort dat we negatieve gevoelens toelaten in ons gebed. Zeker niet als het gaat over negatieve gevoelens ten aanzien van God. Toch is het belangrijk om te leren onze gevoelens en gedachten vrij uit te drukken in het aanschijn van God en erop te vertrouwen dat Hij groot genoeg is om onze grillen een plaats te kunnen geven. Het is geen goed idee om een masker te willen dragen voor God. Hij kent ons immers beter dan wij onszelf kennen.

Elke gedachte, gevoel of verlangen dat bestaat in jou kan het voorwerp worden van je gebed met Gods Woord. God houdt immers van de chaos die bestaat in jou en zijn Geest die in jou werkt is tot oneindig veel meer in staat dan jij ook maar kan denken of vermoeden.

 

 

Default
Scripture

Omgaan met "verstrooidheden"

Als je volgens deze methode probeert te bidden, dan kan het gebeuren dat er zich in je geest allerhande vragen en schijnbare verstrooidheden aandienen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik mezelf niet voor de gek houd? Hoe kan ik weten dat deze woorden waar zijn, dat God er zichzelf echt in meedeelt ? Geloof ik wel in God? Dit zijn terechte vragen. Maar laat ze nog even liggen. Als een kind ‘s nachts wakker wordt en schrik heeft, dan neemt de moeder het kind in haar armen en zegt, "rustig maar". Geleidelijk aan wordt het kind dan inderdaad rustig. Maar stel dat ze een wonderkind in haar armen zou houden dat antwoordt "Maar moeder, besef je wel welke epistemologische en metafysische vooronderstellingen je maakt als je zo iets zegt. Over welk empirisch bewijsmateriaal beschik je om die hard te maken?" Dan zou de moeder echt met een probleem opgescheept zitten. Als we in ons gebed pas naar God willen luisteren als Hij eerst afdoend geantwoord heeft op alle mogelijke vragen die we Hem stellen, dan zijn we zoals dat onmogelijke kind. Met God communiceren doe je in de eerste plaats op het niveau van het hart. En ons hart is niet dwaas: het is vaak veel redelijker dan we beseffen.
We laten al die vragen dus best even links liggen. Maar wat met de andere verstrooidheden die zich aandienen? Zo kan ik me afvragen of ik de gaskraan wel afgesloten heb, of me plots herinneren dat ik nog een email moet versturen. Als het echt dringend is, denk maar aan het gas, dan is het meest verstandige om meteen te gaan nakijken wat ervan aan is. Gaat het over zaken die kunnen wachten, dan kan je er eventueel snel iets over neeschrijven voor na het gebed. Alle andere zaken die je te binnen schieten zijn niet zozeer verstrooidheden. Je kan ze een plaats geven in je gebed.

 

 

Default
Scripture

Praten met Jezus

Stel je voor dat je Jezus vlak naast jou ziet zitten. Door dit te doen, stel je je verbeelding ten dienste van je geloof. Jezus is daar niet op de manier waarop jij het je inbeeldt. Maar Hij is er wel degelijk en je verbeelding helpt je om je daar bewust van te worden. Spreek nu met Jezus … En als er niemand in de buurt is, aarzel dan niet om met zachte stem effectief met Hem te spreken … Luister naar  wat Jezus op zijn beurt tot jou zegt, of wat je veronderstelt dat Hij je zou zeggen … Dat is het verschil tussen denken en bidden. Als we denken, dan spreken we doorgaans met onszelf. Als we bidden, dan spreken we met God.    (Anthony de Mello sj, Sadhana p 78-79)

De heilige Ignatius noemt zo’n gesprek “Samenspraak”, en zegt erover:


 Het gesprek houdt men door echt te spreken zoals een vriend spreekt met zijn vriend of een dienaar met zijn heer. Nu eens vraagt hij een genade, dan weer beschuldigt hij zich van wat verkeerd liep of hij deelt mee wat hem bezighoudt en vraagt om raad . …  Wij moeten in de gesprekken overleggen en vragen naargelang van de voorgehouden stof. Dat wil zeggen, naargelang ik bekoord of vertroost word, naargelang ik een of andere deugd verlang te verwerven, naargelang ik mij wil voorbereiden op het een of het ander, naargelang ik verlang smart of vreugde te voelen bij wat ik beschouw. Ten slotte moet ik datgene vragen wat ik met het oog op enkele bijzondere zaken meer daadwerkelijk verlang.   (De Geestelijke Oefeningen nrs 54, 199)

Toggle Music

Een gebedswebsite van de jezuïeten