User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marcus 2, 23-28

Het Woord van God

Eens ging Jezus op de sabbat door een korenveld en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. De Farizeeën zeiden tot Hem: “Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is?” Hij gaf hun ten antwoord: “Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hogepriester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?” En Hij voegde eraan toe: “De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”

Marcus 2, 23-28
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Sabbatsheiliging was verbonden met de schepping: ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig’ (Genesis 2,2-3). Bovendien was het verbonden met de uittocht uit Egypte:’ Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de Heer, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de sabbat te houden’ (Deuteronomium 5,15). De sabbat is een teken van Gods verbond met zijn volk.
  • Zoals alle gehoorzame Joden hield Jezus de sabbat in ere en Hij wilde dat zijn leerlingen dat ook deden. De verschillende geschillen waarin Hij betrokken raakte betroffen de wijze waarop het beste die eer getoond kon worden, wat ‘houd de sabbat in ere’ in de dagelijks leven betekende. Zondag is de christelijke sabbat, de dag dat we Christus opstanding gedenken. Wat is volgens jou de beste manier om dit te eren?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • In deze korte schrifttekst wordt Jezus voorgesteld als iemand die het leven beschouwt als een viering of als iets om van te genieten.
  • Blijf in je gebed bij dit evangelieverhaal staan, bij de voorstelling van Jezus als een rustiger en meer vreugdevoller persoon dan wij hem vaak voorgesteld hebben.
  • Na deze voorstelling van Jezus te hebben beschouwd, zeg Hem dan hoe je je erbij voelt dat Hij er zo uitziet en hoe dat je aantrekt en toch ook weerstand oproept.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De sabbat was oorspronkelijk bedoeld als rustdag. Een dag waarop mensen vrij zouden zijn om aan God te denken. Het was een dag om God te danken voor al zijn gaven. Om zorg te dragen voor de gezondheid en aandacht te hebben voor het welbevinden. Maar sommige religieuze autoriteiten deden beetje bij beetje afbreuk aan de oorspronkelijke bedoeling van de sabbat. Ze stelden zoveel voorschriften op dat de sabbat dreigde niet langer meer haar doel te dienen.
  • Zijn we zelf niet soms op zoek naar veiligheid? Proberen we daarbij niet teveel controle uit te oefenen over het leven van andere mensen (en wellicht te weinig over ons eigen leven)? Zouden we onszelf niet eerder dienen toe te vertrouwen aan de vrijheid die we genieten als Gods zonen en dochters - als zussen en broers van Jezus?
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • 'De sabbat was gemaakt voor de mensheid.' Telkens wanneer een blind autoritair systeem tegenover het gezond verstand staat, geldt dat woord van Jezus voor ons. Het is niet gemakkelijk toe te passen en de Farizeeën interpreteerden het revolutionair. Ze hadden de twee grote geboden heb God lief en je naaste uitgebouwd in 612 regels, een spinnenweb van beperkingen die de geest belemmerden.
  • Heer, U spreekt de vrijheid van mijn geest aan. U roept me niet op tot een slap en losbandig bestaan, maar tot de wet van de liefde die mijn leven zou moeten leiden.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • Jezus kende de geschiedenis van zijn volk maar liet zich er niet door beknotten. Hij gebruikt de gave van de verbeelding en het inzicht van zijn gebed om licht uit het verleden te laten schijnen.
  • Waren de Farizeeërs tevreden met zijn antwoord? Waarschijnlijk niet. Ik vraag om de wijsheid die ik nodig heb om Jezus’ woorden zich te laten nestelen in mijn hart.
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De Sabbat is er voor ons goed. Wanneer we samenkomen op deze dag, ontmoeten we God op vele manieren. We ontmoeten God in de gemeenschap, in het delen van het Grote Verhaal van onze verlossing, en in de maaltijd die God voor ons bereidde. Onze zielen krijgen de kans om een inhaalbeweging te maken, en we vatten herbrond onze taken weer aan.
  • Heer, U vraagt ons om te tonen dat U levend bent door zelf ten volle te leven. Wij moeten ‘Goed Nieuws zijn in de tegenwoordige tijd.’
 • Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

  Active
  Default
  • De controverse tussen Jezus en de Farizeeërs ‘ruist’ doorheen de pagina’s van het Marcusevangelie. Direct en zonder vrees neemt Jezus het op voor zijn hongerige leerlingen. Menselijke nood heeft voorrang op de rituele voorschriften van de Sabbat.
  • Vergiffenis, ontferming en medelijden zijn de kern van de ware religie. Zonder deze is al de rest harteloos en leeg schouwspel. Heer, zouden anderen mij zien als een waarachtig religieus mens?

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten